TIN TỨC

Quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại

Quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại 1. Hòa giải viên thương mại có các quyền sau đây: a) Chấp nhận hoặc từ chối thực hiện hoạt động hòa giải thương mại; b) Từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc theo quy ...
Đọc Thêm

 Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại

 Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại 1. Người có đủ tiêu chuẩn sau đây thi được làm hòa giải viên thương mại: a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; b) Có trình độ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại 1. Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 2. Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc ...
Đọc Thêm

Các khoản chi khác phát sinh

Các khoản chi khác phát sinh Chi phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (nếu có): Căn cứ vào các quy định của ngân hàng nước sở tại và ở Việt Nam, nếu có phát sinh lệ phí chuyển tiền hoặc nhận tiền qua ngân hàng thì Ngân ...
Đọc Thêm

Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước Đối với hình thức bồi dưỡng sau tiến sỹ: a) Người học trúng tuyển bồi dưỡng sau tiến sỹ ở trong nước (có đề cương nghiên cứu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn và được tiếp nhận bồi dưỡng tại một cơ sở nghiên cứu khoa học và ...
Đọc Thêm

Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài

Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài Phí đào tạo, bồi dưỡng, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Thanh toán theo hợp đồng ký ...
Đọc Thêm

Giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước

Giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước Việc ban hành chính sách, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật này. Việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn ...
Đọc Thêm

Quyền của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp Báo cáo, xin ý kiến doanh nghiệp đã cử người đại diện trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: a) Ngành, ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: Công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để ...
Đọc Thêm

Quyền, trách nhiệm của Chính phủ

Quyền, trách nhiệm của Chính phủ Quy định hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Quy định việc ...
Đọc Thêm

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp Căn cứ phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 10 của Luật này, Chính phủ quy định lộ trình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy ...
Đọc Thêm

Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Trích không quá 30% lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Trích một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp Nguyên tắc chuyển nhượng vốn đầu tư: a) Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo ...
Đọc Thêm

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp Việc sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; phù hợp ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng tài sản cố định

Quản lý, sử dụng tài sản cố định Doanh nghiệp xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định. Doanh nghiệp được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản cố định theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản cố định ...
Đọc Thêm

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ Nguyên tắc xác định vốn điều lệ: a) Không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; b) Căn cứ quy mô, công suất thiết kế đối với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; c) Phù hợp với chiến ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước  Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; b) Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ  Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi sau đây: a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) ...
Đọc Thêm

Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thực hiện định hướng, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược trong từng thời kỳ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản ...
Đọc Thêm

Đại diện chủ sở hữu nhà nước

Đại diện chủ sở hữu nhà nước Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 40 của Luật này. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin của Tổ chức đăng ký giao dịch

Công bố thông tin của Tổ chức đăng ký giao dịch Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng nêu tại Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC. Tổ chức đăng ký giao dịch chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin ...
Đọc Thêm

Thời hạn hiệu lực của lệnh

Thời hạn hiệu lực của lệnh Lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch trên hệ thống đăng ký giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ bỏ. Điều 25. Sửa, hủy lệnh ...
Đọc Thêm

Phương thức giao dịch

Phương thức giao dịch TTGDCK áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận đối với các giao dịch của chứng khoán trên hệ thống đăng ký giao dịch. Phương thức giao dịch thỏa thuận bao gồm hai hình thức: a) Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó đại diện giao dịch nhập lệnh với các điều ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký giao dịch

Điều kiện đăng ký giao dịch Chứng khoán được đăng ký giao dịch tại TTGDCK khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là chứng khoán của công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán chưa niêm yết hoặc đã bị huỷ niêm yết tại TTGDCK hoặc SGDCK. Là chứng khoán đã được đăng ký ...
Đọc Thêm

Phương án khắc phục kiểm soát

Phương án khắc phục kiểm soát Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo chi tiết về thực trạng ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ vốn khả dụng và các mức cảnh báo

Tỷ lệ vốn khả dụng và các mức cảnh báo Tỷ lệ vốn khả dụng được xác định theo nguyên tắc sau: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo và ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát theo quy định tại Điều 12 Thông tư này hoặc kiểm soát đặc biệt ...
Đọc Thêm

Giá trị rủi ro thanh toán

Giá trị rủi ro thanh toán Kết thúc ngày giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải xác định giá trị rủi ro thanh toán đối với các hợp đồng, giao dịch sau: Tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, các khoản cho vay đối với các tổ chức, cá nhân khác; Hợp đồng vay, ...
Đọc Thêm

Giá trị rủi ro hoạt động

Giá trị rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán được xác định bằng 25% chi phí duy trì hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán trong vòng mười hai (12) tháng liền kề tính tới tháng gần nhất, hoặc 20% Vốn pháp định theo quy định của pháp luật, tùy ...
Đọc Thêm

Các khoản tăng thêm

Các khoản tăng thêm Toàn bộ phần giá trị tăng thêm của các khoản đầu tư, không bao gồm chứng khoán quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này, trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc so với giá thị trường xác định theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này. Các khoản ...
Đọc Thêm

Khuyến cáo

Khuyến cáo 1. Tài liệu thông tin, quảng cáo, giới thiệu quỹ phải có các khuyến cáo như sau: a) Nhà đầu tư cần đọc kỹ bản cáo bạch trước khi mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý tới các khoản phí, lệ phí khi giao dịch chứng chỉ quỹ; b) Giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể ...
Đọc Thêm

Quy định về thông tin, quảng cáo, giới thiệu quỹ

Quy định về thông tin, quảng cáo, giới thiệu quỹ 1. Công ty quản lý quỹ được quảng cáo, cung cấp thông tin và giới thiệu về quỹ qua các phương tiện thông tin đại chúng; phương tiện truyền tin; các loại xuất bản, ấn phẩm; các loại bảng, biển, pa-nô, áp phích, vật thể cố định, các phương tiện ...
Đọc Thêm

Quy định chung về nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ

Quy định chung về nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ 1. Đại lý phân phối, nhân viên phân phối phải tự nguyện, công bằng, trung thực đối với nhà đầu tư, cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi thông tin chính xác để nhà đầu tư tự đưa ra quyết định đầu tư. Các thông tin, dữ liệu, dự ...
Đọc Thêm

Hoạt động của đại lý phân phối

Hoạt động của đại lý phân phối 1. Hoạt động của đại lý phân phối bao gồm: a) Tổng hợp đầy đủ thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi theo quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định về phòng chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố; b) Nhận ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về Ngân hàng giám sát

Các quy định chung về Ngân hàng giám sát 1. Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Chứng khoán. 2. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành và nhân viên nghiệp vụ không được là đối tác ...
Đọc Thêm

Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở

Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở 1. Điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở: a) Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại. Trường hợp doanh nghiệp bảo ...
Đọc Thêm

Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát 1. Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ có liên quan tới quỹ mà ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trong hoạt động giám sát, ngân hàng giám sát phải: a) Phối hợp với công ty quản lý quỹ ...
Đọc Thêm

Quy định chung về giải thể Quỹ

Quy định chung về giải thể Quỹ 1. Việc thanh lý, giải thể quỹ được tiến hành trong các trường hợp sau đây: a) Công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động mà ban đại diện quỹ không xác lập được công ty quản lý quỹ thay ...
Đọc Thêm

Quy định chung về việc tách quỹ

Quy định chung về việc tách quỹ 1. Trường hợp danh mục đầu tư của quỹ bị mất thanh khoản theo quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều 13 Thông tư này, công ty quản lý quỹ được tách quỹ theo phương án đã được đại hội nhà đầu tư thông qua. 2. Tối thiểu ba mươi (30) ...
Đọc Thêm

Quy định chung về việc hợp nhất, sáp nhập quỹ

Quy định chung về việc hợp nhất, sáp nhập quỹ 1. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thiết lập kênh thông tin liên tục, cập nhật cho nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời các thông tin về quá trình hợp nhất, sáp nhập quỹ. 2. Công ty quản lý quỹ phải tổ ...
Đọc Thêm

Ban đại diện quỹ

Ban đại diện quỹ 1. Ban đại diện quỹ đại diện cho nhà đầu tư, được bầu tại các cuộc họp đại hội nhà đầu tư hoặc được nhà đầu tư bầu theo hình thức cho ý kiến bằng văn bản. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, số lượng thành viên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm, bổ sung thành ...
Đọc Thêm

Thông qua quyết định của đại hội nhà đầu tư

Thông qua quyết định của đại hội nhà đầu tư 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, quyết định tại cuộc họp của đại hội nhà đầu tư được thông qua khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi mốt phần ...
Đọc Thêm

Đại hội nhà đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ mở Nhà đầu tư có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền mua chứng chỉ quỹ trong thời hạn quy định tại điều lệ ...
Đọc Thêm

Chính sách phân chia lợi nhuận của quỹ

Chính sách phân chia lợi nhuận của quỹ Công ty quản lý quỹ được phân chia lợi nhuận của quỹ cho nhà đầu tư theo quy định tại điều lệ quỹ và chính sách phân chia lợi nhuận đã được công bố tại bản cáo bạch. Lợi nhuận phân chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại của quỹ ...
Đọc Thêm

Giá trị tài sản ròng của quỹ

Giá trị tài sản ròng của quỹ 1. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ, bao gồm các khoản nợ, các nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá ...
Đọc Thêm

Hình thức giao dịch tài sản

Hoạt động vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch ký quỹ 1. Công ty quản lý quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, trừ trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Thông tư này ...
Đọc Thêm

Giá phát hành lần đầu, giá mua lại đơn vị quỹ mở

Giá phát hành lần đầu, giá mua lại đơn vị quỹ mở 1. Giá phát hành lần đầu của một đơn vị quỹ mở do công ty quản lý quỹ quy định tại điều lệ quỹ và đã được công bố tại bản cáo bạch. 2. Giá bán một đơn vị quỹ, tức là mức giá mà nhà đầu tư ...
Đọc Thêm

Lệnh bán chứng chỉ quỹ

Lệnh bán chứng chỉ quỹ 1. Việc thực hiện lệnh bán của nhà đầu tư hoặc đại lý ký danh phải tuân thủ nguyên tắc sau: a) Lệnh bán chỉ được thực hiện khi công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, đại lý ký danh hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan bảo đảm nhà ...
Đọc Thêm

Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ

Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ 1. Sau thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực, công ty quản lý quỹ phải tổ chức giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch phải được tổ chức định kỳ, theo quy định ...
Đọc Thêm

Điều lệ quỹ, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt

Điều lệ quỹ, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt 1. Điều lệ quỹ ban hành lần đầu do công ty quản lý quỹ xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ được coi là đã thông qua điều lệ. Trường hợp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký thành lập quỹ

Hồ sơ đăng ký thành lập quỹ 1. Trong thời hạn mười (10) ngày sau khi kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng, công ty quản lý quỹ phải gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đăng ký lập quỹ gồm: a) Giấy đăng ký lập quỹ theo mẫu quy định tại ...
Đọc Thêm

Loại hình và tên của quỹ

Loại hình và tên của quỹ 1. Tên của quỹ phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: a) Cụm từ “Quỹ đầu tư”; b) Loại hình quỹ, phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư, cơ cấu danh ...
Đọc Thêm

Tài khoản giao dịch ủy quyền

Tài khoản giao dịch ủy quyền Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì có thể được ủy quyền giao dịch trong các trường hợp sau: a) Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký chứng khoán thực hiện giao dịch thay cho mình. Khi được ủy ...
Đọc Thêm

Tổ chức giao dịch chứng khoán

Tổ chức giao dịch chứng khoán SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận. Phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian. SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK thông ...
Đọc Thêm

Sửa lỗi sau giao dịch, xác lập giao dịch và huỷ bỏ giao dịch

Sửa lỗi sau giao dịch, xác lập giao dịch và huỷ bỏ giao dịch TTLKCK chịu trách nhiệm ban hành Quy trình hướng dẫn việc sửa lỗi sau giao dịch đối với chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch trên SGDCK sau khi được UBCKNN chấp thuận. SGDCK chịu trách nhiệm ban hành quy định về việc xác ...
Đọc Thêm

Nội dung công bố thông tin của TTLKCK Việt Nam

Nội dung công bố thông tin của TTLKCK Việt Nam TTLKCK thực hiện công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: 1.1. Thông tin về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thành viên Lưu ký, Chi nhánh Thành viên Lưu ký; 1.2. Thông tin ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng

Công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 1.1. Có phản ánh của cá nhân hoặc tổ chức đến ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin khác của công ty chứng khoán

Công bố thông tin khác của công ty chứng khoán Công ty chứng khoán phải công bố thông tin tại trụ sở chính, các chi nhánh và trên trang thông tin điện tử của công ty về các thay đổi liên quan đến địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, các nội dung liên quan đến phương thức giao dịch, ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin định kỳ Công ty quản lý quỹ đại chúng, công ty chứng khoán thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 7 hoặc Điều 10 Thông tư này. Công ty quản lý quỹ khác công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tài chính năm theo quy định tại khoản ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin theo yêu cầu

Công bố thông tin theo yêu cầu Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin theo yêu cầu theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. Điều 13. Thời điểm bắt đầu thực hiện và chấm dứt việc công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn Công ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin theo yêu cầu

Công bố thông tin theo yêu cầu Công ty đại chúng phải công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) trong các sự kiện sau đây: 1.1. Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính năm Công ty đại chúng phải công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán chậm nhất là mười (10) ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Yêu cầu thực hiện công bố thông tin

Yêu cầu thực hiện công bố thông tin Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật ...
Đọc Thêm

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị 1. Công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết phải có ít nhất là năm (05) thành viên Hội đồng quản trị và tối đa mười một (11) thành viên Hội đồng quản trị. 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa ...
Đọc Thêm

Giao dịch với người có liên quan

Giao dịch với người có liên quan 1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, công ty đại chúng phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu. 2 ...
Đọc Thêm

Họp Hội đồng quản trị

Họp Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị tổ chức họp theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước cổ đông của công ty về các hoạt động giám sát của mình. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc ...
Đọc Thêm

Quyền của thành viên Hội đồng quản trị

Quyền của thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, đặc biệt là quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của ...
Đọc Thêm

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, đặc biệt là: a) Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ ...
Đọc Thêm

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Phụ lục số 06 của Thông tư này. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Phương án xử lý cổ ...
Đọc Thêm

  Điều kiện phát hành cổ phiếu 

Điều kiện phát hành cổ phiếu  Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phải đảm bảo các điều kiện sau: Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số cổ phiếu phát hành theo ...
Đọc Thêm

Thay đổi việc bán cổ phiếu quỹ

Thay đổi việc bán cổ phiếu quỹ Công ty đại chúng không được thay đổi ý định hoặc phương án bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng, trường hợp bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh và những trường hợp khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp ...
Đọc Thêm

Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ

Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ Báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ được lập theo Phụ lục số 01 của Thông tư này. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ. Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ...
Đọc Thêm

 Quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ

 Quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Việc quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ thực hiện theo các nguyên tắc hạch toán kế toán. Điều ...
Đọc Thêm

Báo cáo và công bố thông tin việc mua lại cổ phiếu

Báo cáo và công bố thông tin việc mua lại cổ phiếu Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu phải gửi các tài liệu báo cáo nêu tại Điều 5 Thông tư này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp tài liệu báo cáo việc mua lại cổ phiếu không đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban ...
Đọc Thêm

Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo Công ty chứng khoán phải gửi báo cáo bằng văn bản hoặc tệp dữ liệu điện tử cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo các thời hạn và quy định như sau: 1.    Báo cáo định kỳ: a)    Trước ngày làm việc thứ năm (05) của tháng tiếp theo, công ty chứng khoán phải gửi ...
Đọc Thêm

Điều kiện mua lại cổ phiếu

Điều kiện mua lại cổ phiếu Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau: Các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi ...
Đọc Thêm

Điều kiện hợp nhất, sáp nhập

Điều kiện hợp nhất, sáp nhập 1.    Công ty chứng khoán hình thành sau hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Thông tư này. 2.    Việc hợp nhất, sáp nhập, phương án hợp nhất, sáp nhập phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành ...
Đọc Thêm

Các hình thức chuyển đổi công ty chứng khoán

Các hình thức chuyển đổi công ty chứng khoán 1.    Công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên và ngược lại. 2.    Công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ ...
Đọc Thêm

Quy định về hoạt động tư vấn tài chính

Quy định về hoạt động tư vấn tài chính 1.    Công ty chứng khoán được thực hiện tư vấn tài chính, bao gồm: a)    Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; b)    Tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; c)    Tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán; ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm

Các hành vi bị cấm Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi sau: 1.    Quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng. 2.    Thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ lợi ...
Đọc Thêm

Điều kiện bảo lãnh phát hành

Điều kiện bảo lãnh phát hành Công ty chứng khoán được bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn khi đảm bảo các điều kiện sau: 1.    Được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 2.    Tại thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh phát hành, tổng giá trị của tất cả ...
Đọc Thêm

Quản lý chứng khoán của khách hàng

Quản lý chứng khoán của khách hàng 1.    Đối với chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tập trung: a)    Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng với chứng khoán thuộc sở hữu của công ty chứng khoán; b)    Công ty chứng khoán phải thực hiện tái ký gửi ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm đối với khách hàng

Trách nhiệm đối với khách hàng 1.    Khi tư vấn cho khách hàng giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán phải thu thập đầy đủ thông tin về khách hàng, không được đảm bảo giá trị chứng khoán mà mình khuyến nghị đầu tư. 2.    Công ty chứng khoán có nghĩa vụ cập nhật các thông tin thay đổi ...
Đọc Thêm

Tạm ngừng hoạt động

Tạm ngừng hoạt động 1.    Công ty chứng khoán tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian tạm ngừng không quá chín mươi (90) ngày. Quá thời hạn trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Giấy phép ...
Đọc Thêm

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ 1.    Trừ trường hợp mua cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của khách hàng hoặc mua sửa lỗi theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán là công ty cổ phần được mua lại không quá mười phần trăm (10%) số cổ phần phổ thông đã phát hành làm cổ phiếu ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm vốn điều lệ

Tăng, giảm vốn điều lệ 1.    Tăng vốn điều lệ a)    Công ty chứng khoán không được điều chỉnh tăng vốn điều lệ khi chưa chính thức tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán; b)    Công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện tăng vốn điều lệ theo các hình thức quy định của ...
Đọc Thêm

Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ 1.    Công ty chứng khoán phải thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc (Ban Tổng giám đốc). Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các quy trình, bộ máy, nhân sự độc lập và chuyên trách. 2.    Bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc có ...
Đọc Thêm

Quản trị rủi ro

Ban Giám đốc 1.    Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty chứng khoán, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền ...
Đọc Thêm

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên 1.    Công ty chứng khoán phải xây dựng quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên và phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên thông qua. 2.    Công ty ...
Đọc Thêm

Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán

Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán 1.    Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán là công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc. 2.    Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành ...
Đọc Thêm

Đóng cửa văn phòng đại diện

Đóng cửa văn phòng đại diện 1.    Văn phòng đại diện công ty chứng khoán đóng cửa trong các trường hợp sau: a)    Tự nguyện chấm dứt hoạt động; b)    Nơi mở văn phòng đại diện đã có chi nhánh hoặc trụ sở chính của công ty chứng khoán. 2.    Hồ sơ đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện ...
Đọc Thêm

Đóng cửa phòng giao dịch

Đóng cửa phòng giao dịch 1.    Hồ sơ đề nghị đóng cửa phòng giao dịch bao gồm: a)    Giấy đề nghị đóng cửa phòng giao dịch (theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này); b)    Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng ...
Đọc Thêm

Thay đổi địa điểm, sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh

Thay đổi địa điểm, sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh 1.    Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh bao gồm: a)    Giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh (theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này); b)    Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo ...
Đọc Thêm

Thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh 1.    Chi nhánh là đơn vị thuộc công ty chứng khoán. Chi nhánh công ty chứng khoán được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo phân cấp, ủy quyền của công ty chứng khoán. Nghiệp vụ kinh doanh của chi nhánh chỉ giới hạn trong phạm vi các nghiệp vụ kinh doanh mà công ty ...
Đọc Thêm

Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động 1.    Công ty chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp sau: a)    Các trường hợp theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 70 Luật Chứng khoán; các trường hợp theo quy định pháp luật về xử phạt vi ...
Đọc Thêm

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật 1.    Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: a)    Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này); b)    Quyết ...
Đọc Thêm

Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán 1.    Thủ tục rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán: a)    Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: -    Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (theo ...
Đọc Thêm

Tên công ty chứng khoán

Tên công ty chứng khoán 1.    Tên công ty chứng khoán bao gồm các thành tố sau: a)    Loại hình doanh nghiệp; b)    Cụm từ “chứng khoán”; c)    Tên riêng. 2.    Tên của công ty chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp. Điều 7. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động Trong thời hạn ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 1.    Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán bao gồm: a)    Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này); b)    Bản ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 1.    Công ty chứng khoán có trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. 2.    Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được lập bằng văn bản thành một bộ gốc bằng tiếng Việt gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kèm theo tập tin điện tử gửi tới địa chỉ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy ...
Đọc Thêm

Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới

Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài bao gồm: Các tài liệu theo quy định tại Khoản 3, 5, 6, 7, 9 Điều 3 Thông tư này; Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu theo mẫu tại Phụ lục số ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu 

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu  Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm ra công chúng bao gồm: Các tài liệu quy định tại Điều 11 Thông tư này; Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần bao gồm các tài liệu sau: Trường hợp hoán đổi cổ phần cho một hoặc một số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần bao gồm: Tài liệu quy định tại khoản 1, 7, 8, 9, 11 Điều 4 Thông tư này; Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lập theo mẫu tại Phụ lục số 01B kèm theo Thông tư này; Tài liệu ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lập theo mẫu tại Phụ lục số 01A kèm theo Thông tư này; Bản cáo bạch lập theo mẫu tại Phụ lục số 02A kèm theo ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ báo cáo

Nghĩa vụ báo cáo Công ty quản lý quỹ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo định kỳ về hoạt động của công ty như sau: a) Báo cáo tình hình hoạt động tháng của công ty quản lý quỹ với các nội dung theo mẫu tại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư ...
Đọc Thêm

Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán Công ty quản lý quỹ được bổ sung nghiệp tư vấn đầu tư chứng khoán. Hồ sơ đề nghị bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm các tài liệu sau: a) Giấy đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động về nghiệp ...
Đọc Thêm

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư chứng khoán Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm các nội dung sau: Tư vấn cho khách hàng về chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch, bao gồm cơ cấu phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản; hình thức ...
Đọc Thêm

Lưu ký, quản lý tài sản của khách hàng ủy thác danh mục

Lưu ký, quản lý tài sản của khách hàng ủy thác danh mục Trong nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ được mở tài khoản lưu ký đứng tên công ty quản lý quỹ tại nhiều ngân hàng lưu ký để lưu ký tài sản ủy thác theo nguyên tắc sau: a) Tại mỗi ...
Đọc Thêm

Chính sách đầu tư

Chính sách đầu tư Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tổng hợp thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm thông tin về người được hưởng lợi (nếu có); khả năng tài chính, kinh nghiệm đầu tư, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận, các hạn chế đầu tư, ...
Đọc Thêm

Quản lý danh mục đầu tư và hợp đồng quản lý đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư và hợp đồng quản lý đầu tư 1, Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng ủy thác trên cơ sở hợp đồng quản lý đầu tư ký với khách hàng. Trường hợp khách hàng ủy thác là tổ chức, hợp đồng quản lý ...
Đọc Thêm

Lập quỹ, giải thể quỹ theo pháp luật nước ngoài

Lập quỹ, giải thể quỹ theo pháp luật nước ngoài Công ty quản lý quỹ được huy động vốn ở nước ngoài để đăng ký lập quỹ theo pháp luật nước ngoài. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày hoàn tất việc đăng ký thành lập quỹ, giải thể quỹ với cơ quan quản lý có thẩm ...
Đọc Thêm

Ủy quyền hoạt động

Ủy quyền hoạt động Ngoại trừ chức năng đại diện theo ủy quyền của khách hàng ủy thác, công ty quản lý quỹ được: Ủy quyền cho ngân hàng lưu ký, Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện các hoạt động quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về thành lập và quản ...
Đọc Thêm

Chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với khách hàng ủy thác

Chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với khách hàng ủy thác Công ty quản lý quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với khách hàng ủy thác trong các trường hợp sau: Tự nguyện chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với khách hàng ủy thác theo các quy định của điều lệ quỹ, điều lệ ...
Đọc Thêm

Hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ

Hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ Công ty quản lý quỹ không được huy động và quản lý quỹ thành viên có từ ba mươi mốt (31) thành viên góp vốn trở lên. Công ty quản lý quỹ không được là người có liên quan của ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký ...
Đọc Thêm

Quy định chung về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

Quy định chung về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ Tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty quản lý quỹ. Thực hiện việc quản lý tài sản ủy thác theo quy định tại điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng quản lý đầu ...
Đọc Thêm

Vốn khả dụng

Vốn khả dụng Vốn khả dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư, cụ thể như sau: Vốn đầu tư của chủ sở hữu, không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có); Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ; Quỹ đầu tư ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

Điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ Việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và bảo đảm: a) Tuân thủ các quy định về chào bán, phát hành chứng khoán ra công chúng; chào bán, phát hành riêng lẻ trong trường ...
Đọc Thêm

Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin

Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin 1. Công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: a) Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, định kỳ hàng tháng, bán niên và cả năm theo mẫu, quy định tại phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư ...
Đọc Thêm

Trình tự giải thể, thu hồi giấy phép thành lập 

Trình tự giải thể, thu hồi giấy phép thành lập  Sau khi đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên, chủ sở hữu thông qua việc giải thể công ty, công ty quản lý quỹ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đề nghị về việc giải thể. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: Giấy ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình công ty Công ty quản lý quỹ thực hiện chuyển đổi loại hình công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển đổi loại hình công ty bao gồm: Giấy đề nghị chấp thuận chuyển đổi loại hình công ty theo mẫu ...
Đọc Thêm

Quy định chung về hợp nhất, sáp nhập công ty quản lý quỹ

Quy định chung về hợp nhất, sáp nhập công ty quản lý quỹ Việc hợp nhất, sáp nhập phải bảo đảm các nguyên tắc sau: Việc hợp nhất, sáp nhập; phương án hợp nhất, sáp nhập, hợp đồng hợp nhất, sáp nhập phải được đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên, chủ sở hữu thông qua; Quyền lợi, ...
Đọc Thêm

Các hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Các hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu dưới đây trong công ty quản lý quỹ phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp công ty quản lý quỹ là công ty đại chúng: a) Giao dịch chiếm ...
Đọc Thêm

Tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động

Tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động Công ty quản lý quỹ tạm ngừng hoạt động trong các trường hợp sau: a) Buộc phải tạm ngừng hoạt động do không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật về chỉ tiêu an toàn tài chính và có lỗ gộp dưới năm mươi ...
Đọc Thêm

Chi nhánh

Chi nhánh Trừ nghiệp vụ quản lý tài sản ủy thác, chi nhánh công ty quản lý quỹ được cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các hoạt động khác theo sự phân cấp, ủy quyền của công ty quản lý quỹ. Việc thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ phải đáp ứng các ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ, người điều hành quỹ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 9 Thông tư này; Có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm tại các bộ phận ...
Đọc Thêm

Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ Công ty quản lý quỹ phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức của công ty, thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc ban điều hành và ban hành các quy định về kiểm soát nội bộ bao gồm chính sách, quy chế, quy trình ...
Đọc Thêm

Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát Cơ cấu tổ chức, điều kiện, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và các quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, ban kiểm soát ...
Đọc Thêm

Trình tự cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Trình tự cấp giấy phép thành lập và hoạt động Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo cho đại diện cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ bao gồm: Giấy đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu quy định tại phụ lục số 01 ban hành ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động Có trụ sở và trang thiết bị đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Quyền sử dụng trụ sở công ty có thời hạn tối thiểu một năm tính từ ngày hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ đã đầy đủ và hợp lệ; Có đủ cơ ...
Đọc Thêm

Thông tin cho nhà đầu tư

Thông tin cho nhà đầu tư   Công ty quản lý quỹ định kỳ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo sau: a) Báo cáo định kỳ hàng tuần về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đóng theo mẫu quy định tại phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này; ...
Đọc Thêm

Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của ngân hàng lưu ký

Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của ngân hàng lưu ký Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với quỹ trong các trường hợp sau: a) Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát bị chia, tách, giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập, chuyển đổi tư ...
Đọc Thêm

Hoạt động giám sát quỹ đóng của ngân hàng giám sát

Hoạt động giám sát quỹ đóng của ngân hàng giám sát Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ có liên quan tới quỹ đóng mà ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trách nhiệm của ngân hàng giám sát trong hoạt động giám sát đầu tư của công ty ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về ngân hàng giám sát

Các quy định chung về ngân hàng giám sát Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Chứng khoán. Ngân hàng giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp ...
Đọc Thêm

Hoạt động đầu tư của quỹ thành viên

Hoạt động đầu tư của quỹ thành viên Quỹ thành viên được đầu tư vào các loại tài sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư này. Quỹ thành viên được tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật về doanh ...
Đọc Thêm

Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên Quỹ thành viên được hợp nhất, sáp nhập với quỹ thành viên khác theo quyết định của các đại hội thành viên. Quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập có số thành viên không vượt quá ba mươi (30) thành viên. Ngày hợp nhất, ngày sáp nhập là ngày các đại hội ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên Việc tăng, giảm vốn điều lệ của quỹ thành viên tuân thủ các quy định sau: a) Điều lệ quỹ có quy định việc tăng, giảm vốn điều lệ; b) Việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ đã được đại hội thành viên quỹ thông qua; c) Sau khi điều chỉnh vốn, ...
Đọc Thêm

Thành lập quỹ thành viên

Thành lập quỹ thành viên Quỹ thành viên do thành viên đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này góp vốn thành lập trên cơ sở biên bản thoả thuận góp vốn và điều lệ quỹ. Việc thành lập quỹ thành viên phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đáp ứng các điều kiện ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục giải thể quỹ

Trình tự, thủ tục giải thể quỹ Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua việc giải thể quỹ, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát và ban đại diện quỹ (trong trường hợp không có công ty quản lý quỹ) phải thông báo việc giải thể quỹ cho ...
Đọc Thêm

Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ

Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ Việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ tuân thủ các quy định sau: a) Việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ đã được đại hội nhà đầu tư của quỹ thông qua; b) Giá trị tài sản ròng của quỹ tại kỳ định giá gần nhất trước thời ...
Đọc Thêm

Hợp nhất, sáp nhập quỹ

Hợp nhất, sáp nhập quỹ Quỹ đóng được hợp nhất, sáp nhập với một quỹ đóng khác theo quyết định của đại hội nhà đầu tư. Tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày họp đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ phải cung cấp cho nhà đầu tư các tài liệu liên quan tới việc hợp ...
Đọc Thêm

Ban đại diện quỹ

Ban đại diện quỹ Ban đại diện quỹ đại diện cho nhà đầu tư, có từ ba (03) tới mười một (11) thành viên, được bầu tại các cuộc họp đại hội nhà đầu tư hoặc được nhà đầu tư cho ý kiến bằng văn bản. Việc đề cử, ứng cử thành viên ban đại diện quỹ phải tuân thủ ...
Đọc Thêm

Đại hội nhà đầu tư

Đại hội nhà đầu tư Đại hội nhà đầu tư do công ty quản lý quỹ triệu tập và quyết định những nội dung sau: a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát; b) Thay đổi chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ; quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ Nhà đầu tư có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyền được đối xử công bằng. Mỗi chứng chỉ quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau; b) Quyền tự do chuyển nhượng chứng chỉ quỹ, trừ trường hợp bị ...
Đọc Thêm

Giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ định kỳ tối thiểu một lần trong một tuần, trong đó: a) Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài ...
Đọc Thêm

Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đóng

Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đóng Danh mục đầu tư của quỹ đóng phải phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư đã được quy định tại điều lệ quỹ và công bố tại bản cáo bạch. Quỹ đóng được phép đầu tư vào các loại tài sản sau đây tại Việt Nam: a) ...
Đọc Thêm

Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ

Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ   Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh có hiệu lực, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác nhận quyền sở hữu cho nhà đầu tư với số lượng ...
Đọc Thêm

Chào bán, phân phối chứng chỉ quỹ đóng

Chào bán, phân phối chứng chỉ quỹ đóng Việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng chỉ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ. Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, công ...
Đọc Thêm

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng Việc chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng bao gồm chào bán lần đầu để huy động vốn lập quỹ và phát hành thêm để tăng vốn. Việc chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng phải được công ty quản lý quỹ đăng ký với ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về quỹ đóng, quỹ thành viên

Các quy định chung về quỹ đóng, quỹ thành viên Tên của quỹ phải phù hợp với các quy định pháp luật về doanh nghiệp, viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu, phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: a) Cụm từ “quỹ đầu tư”; b) Tên riêng, phù ...
Đọc Thêm

Thông tin cho nhà đầu tư 

Thông tin cho nhà đầu tư  Công ty quản lý quỹ định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo sau: Báo cáo định kỳ hàng tuần về thay đổi giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo mẫu tại phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư ...
Đọc Thêm

Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ mà có liên quan tới công ty đầu tư chứng khoán mà ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trách nhiệm của ngân hàng giám sát trong hoạt động giám sát đầu tư ...
Đọc Thêm

Hoạt động của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Hoạt động của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát được lựa chọn tổ chức tài chính ngoài nước có chức năng lưu ký tài sản làm tổ chức lưu ký phụ để lưu ký các tài sản ở nước ngoài của công ty đầu tư chứng khoán được đầu tư ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về ngân hàng giám sát

Các quy định chung về ngân hàng giám sát Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 6 Điều này, khoản 1 Điều 98 Luật Chứng khoán và được đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán thông qua. Ngân hàng giám sát ...
Đọc Thêm

Giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Công ty đầu tư chứng khoán giải thể theo quyết định của đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau: Hợp đồng quản lý đầu tư bị chấm dứt hoặc công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và ...
Đọc Thêm

Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Công ty đầu tư chứng khoán được hợp nhất, sáp nhập với công ty đầu tư chứng khoán khác theo nguyên tắc sau: a) Đã được đại hội đồng cổ đông thông qua về việc hợp nhất, sáp nhập; b) Phương án hợp nhất, sáp nhập, hợp đồng ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư riêng lẻ

Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư riêng lẻ Việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn của công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau: Được đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn; Có phương án chào bán cổ phần ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông Quyền, nghĩa vụ của cổ đông thực hiện theo quy định tại điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, phù hợp với các quy định có liên quan tại tại Điều 12 Thông tư này và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Điều 24. Đại hội đồng cổ đông, ...
Đọc Thêm

Thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ: a) Đối với công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ ủy thác quản lý vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; b) Đối với công ...
Đọc Thêm

Gia hạn thời gian giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Gia hạn thời gian giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Việc gia hạn thời gian hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán tuân thủ các quy định sau: a) Việc gia hạn thời gian hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đã được đại hội đồng cổ đông của công ty đầu ...
Đọc Thêm

Tăng giảm vốn điều lệ

Tăng giảm vốn điều lệ Việc tăng, giảm vốn điều lệ và thực hiện các thay đổi phải chấp thuận của công ty đầu tư chứng khoán phải tuân thủ theo quy định tại Điều 82 và Điều 86 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. Điều 17. Hợp nhất, sáp nhập công ...
Đọc Thêm

Thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông

Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quy trình nội bộ về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua quyết ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phiếu đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau; Quyền tự do chuyển nhượng cổ phiếu, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật ...
Đọc Thêm

Danh mục và hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Danh mục và hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Công ty đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các quy định về hạn chế hoạt động theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Công ty đầu tư chứng khoán được phép đầu tư vào các loại tài sản tài chính ...
Đọc Thêm

Xác nhận quyền sở hữu cổ phiếu

Xác nhận quyền sở hữu cổ phiếu Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán có hiệu lực, công ty quản lý quỹ, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán có ...
Đọc Thêm

Đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu

Đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu Việc chào bán, phát hành cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng bao gồm chào bán lần đầu để huy động vốn thành lập công ty và phát hành thêm để tăng vốn. Việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải được công ty quản ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, thủ tục đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Hồ sơ, thủ tục đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: 1.1. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu: a) Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu theo quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i, k Khoản 2 Điều 57 Nghị định ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán

Các quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán Công ty đầu tư chứng khoán bao gồm công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ. Tên của công ty đầu tư chứng khoán phải phù hợp với các quy định pháp luật về doanh nghiệp, viết được bằng tiếng ...
Đọc Thêm

Chế độ báo cáo và công bố thông tin

Chế độ báo cáo và công bố thông tin 1. Công ty chứng khoán được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải gửi UBCKNN, SGDCK các tài liệu, báo cáo liên quan đến nâng cấp, thay đổi hệ thống như: thực hiện nâng cấp lớn cho hệ thống vận hành dịch vụ giao dịch ...
Đọc Thêm

Yêu cầu về dịch vụ

Yêu cầu về dịch vụ 1. Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là dịch vụ do các công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư để mở tài khoản, đặt lệnh, đưa ra yêu cầu đối với các giao dịch chứng khoán, hoặc nhận kết quả giao dịch thông qua mạng Internet hoặc điện thoại. 2 ...
Đọc Thêm

Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến 1. Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư phải là công ty chứng khoán thành viên của SGDCK và phải thực hiện kết nối với hệ thống giao dịch của SGDCK. Sau khi kết nối với hệ ...
Đọc Thêm

Hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam

Hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam Chi nhánh tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định sau: a) Chỉ được quản lý tài sản huy động từ nước ngoài, bao gồm cả tài sản phát sinh tại Việt Nam được hình thành từ nguồn vốn huy động ở nước ngoài; không được huy động vốn tại Việt ...
Đọc Thêm

 thu hồi giấy phép thành lập 

 thu hồi giấy phép thành lập  Chi nhánh tại Việt Nam tạm ngừng hoạt động trong thời hạn tối đa hai năm trong các trường hợp sau: a) Buộc phải tạm ngừng hoạt động do không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật về chỉ tiêu an toàn tài chính và có ...
Đọc Thêm

Trình tự cấp giấy phép thành lập 

Trình tự cấp giấy phép thành lập  Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 14 Thông tư này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo cho công ty quản lý quỹ nước ngoài hoàn tất các điều kiện cơ sở ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp giấy phép thành lập

Điều kiện cấp giấy phép thành lập Công ty quản lý quỹ nước ngoài muốn đăng ký thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 ...
Đọc Thêm

Hạn chế đầu tư

Hạn chế đầu tư 1.    Công ty chứng khoán không được mua, góp vốn mua bất động sản trừ trường hợp để sử dụng làm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán. 2.    Công ty chứng khoán mua, đầu tư vào bất động sản ...
Đọc Thêm

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký  Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong các trường hợp sau: a) Công ty mẹ, văn phòng đại diện vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối ...
Đọc Thêm

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau đây: Tiếp tục duy trì hoạt động hợp pháp theo pháp luật của nước nguyên xứ và đáp ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Điều kiện đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài muốn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 74 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin và khai trương hoạt động

Công bố thông tin và khai trương hoạt động Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có hiệu lực, công ty mẹ hoặc văn phòng đại diện làm thủ tục xin cấp con dấu với cơ quan công an, công bố giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký Chứng khoán

Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam TTLKCK có nghĩa vụ lập và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo các quy định của pháp luật hiện hành để phục vụ công tác giám sát thị trường chứng khoán. Thực hiện chế độ báo cáo phục vụ công tác giám sát giao dịch chứng ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hoạt động giao dịch chứng khoán

Kiểm tra hoạt động giao dịch chứng khoán Các nội dung kiểm tra: Kiểm tra định kỳ - Kiểm tra việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến giao dịch, các quy định tại quy chế thành viên do SGDCK ban hành; - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về niêm yết và công bố ...
Đọc Thêm

Tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán

Tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán 1. SGDCK xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên SGDCK để làm cơ sở tiến hành giám sát giao dịch trong ngày và nhiều ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nội dung và các tham số cụ thể trong hệ thống tiêu chí ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của UBCKNN

Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của UBCKNN Thông qua dữ liệu giao dịch do SGDCK cung cấp thực hiện phân tích, đánh giá, xử lý theo quy định đối với các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường. Giám sát giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin từ các nguồn: Báo cáo giám sát ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và quyền hạn của UBCKNN

Trách nhiệm và quyền hạn của UBCKNN Trách nhiệm UBCKNN giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán, hoạt động cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán có tổ chức đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này; Xây dựng và thực hiện ...
Đọc Thêm

Vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng 1. Hành vi "Sử dụng thông tin ngoài Bản cáo bạch hoặc thông tin sai lệch với thông tin trong Bản cáo bạch để thăm dò thị trường trước khi được phép thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng" tại Điểm a Khoản 1 ...
Đọc Thêm

Thời hiệu xử phạt

Thời hiệu xử phạt 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là 02 năm kể từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đã kết thúc hoặc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm ...
Đọc Thêm

Chế độ kế toán, kiểm toán

Chế độ kế toán, kiểm toán Năm tài chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Năm tài chính đầu tiên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bắt đầu từ ngày thành lập và kết ...
Đọc Thêm

Lợi nhuận thực hiện

Lợi nhuận thực hiện Lợi nhuận thực hiện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là tổng lợi nhuận hoạt động nghiệp vụ, lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận các hoạt động khác. Điều 14. Phân phối lợi nhuận Điều kiện phân phối lợi nhuận, nguyên tắc thông qua việc phân phối lợi nhuận ...
Đọc Thêm

Chi phí

Chi phí Chi phí hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh: a) Đối với công ty chứng khoán, chi phí hoạt động kinh doanh gồm: - Chi phí hoạt ...
Đọc Thêm

Doanh thu và thu nhập

Doanh thu và thu nhập Doanh thu và thu nhập của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bao gồm: Doanh thu hoạt động kinh doanh a) Đối với công ty chứng khoán, gồm: - Thu từ hoạt động môi giới chứng khoán và các sản phẩm của nghiệp vụ môi giới chứng khoán (tài khoản uỷ thác); ...
Đọc Thêm

Thay đổi đăng ký giao dịch

Thay đổi đăng ký giao dịch Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch a) Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; b) Tổ ...
Đọc Thêm

Đối tượng đăng ký giao dịch

Đối tượng đăng ký giao dịch Công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán có chứng khoán đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là TTLKCK) và chưa niêm yết hoặc đã hủy niêm yết được đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký làm ngân hàng thanh toán

Hồ sơ đăng ký làm ngân hàng thanh toán Hồ sơ đăng ký làm ngân hàng thanh toán bao gồm: a) Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán; b) Bản cung cấp thông tin về ngân hàng, trong đó nêu rõ khả năng đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu tại Điều 48 Thông tư này; c) Bản ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc về đảm bảo an toàn tài chính

Nguyên tắc về đảm bảo an toàn tài chính Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải duy trì các tỷ lệ an toàn tài chính, bảo đảm khả năng thanh khoản và tuân thủ quy định có liên quan tại Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các ...
Đọc Thêm

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ a) Việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán thực hiện theo quy định pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán. b) Việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định ...
Đọc Thêm

Quản lý hệ thống vay và cho vay chứng khoán

Quản lý hệ thống vay và cho vay chứng khoán Hệ thống vay và cho vay chứng khoán của VSD nhằm mục đích: a) Hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký của VSD do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán; b) Hỗ ...
Đọc Thêm

Lùi thời hạn thanh toán

Lùi thời hạn thanh toán Việc lùi thời hạn thanh toán được thực hiện theo nguyên tắc sau: a) VSD sẽ thực hiện tách riêng giao dịch thiếu tiền, chứng khoán để lùi thời hạn thanh toán đối với các giao dịch này; b) Thời hạn lùi thanh toán tối đa là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày ...
Đọc Thêm

Xử lý lỗi giao dịch tự doanh trái phiếu Chính phủ

Xử lý lỗi giao dịch tự doanh trái phiếu Chính phủ Trường hợp thành viên giao dịch là công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp nhập sai số hiệu tài khoản tự doanh vào hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt của SGDCK Hà Nội, VSD sẽ thực hiện điều chỉnh ...
Đọc Thêm

Chuyển khoản chứng khoán

Chuyển khoản chứng khoán Việc chuyển khoản để thanh toán các giao dịch mua, bán thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK được thực hiện theo quy định về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Chương VI Thông tư này. VSD được thực hiện chuyển khoản chứng khoán lưu ký không qua hệ ...
Đọc Thêm

Đối chiếu và xác nhận giao dịch

Đối chiếu và xác nhận giao dịch Sau khi nhận kết quả giao dịch từ SGDCK, VSD có trách nhiệm thông báo kết quả giao dịch cho các thành viên lưu ký và các tổ chức mở tài khoản trực tiếp. Thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu chi tiết ...
Đọc Thêm

Hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại Thông tư này là việc tổ chức hoạt động bù trừ và thanh toán đối với giao dịch chứng khoán thực hiện tại các SGDCK bao gồm cả giao dịch trái phiếu Chính phủ, ...
Đọc Thêm

Ký gửi chứng khoán

Ký gửi chứng khoán Việc ký gửi chứng khoán của khách hàng tại VSD (trừ trường hợp ký gửi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tín phiếu kho bạc) được thực hiện theo nguyên tắc sau: a) Khách hàng ký gửi chứng khoán vào VSD thông qua thành viên ...
Đọc Thêm

Hiệu lực lưu ký chứng khoán

Tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng tại thành viên lưu ký Tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại thành viên lưu ký bao gồm: a) Tài khoản chứng khoán giao dịch; b) Tài khoản chứng khoán tạm ngừng giao dịch; c) Tài khoản chứng khoán cầm cố; d) Tài khoản chứng khoán phong ...
Đọc Thêm

Tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD

Tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD Tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD bao gồm: a) Tài khoản chứng khoán giao dịch; b) Tài khoản chứng khoán tạm ngừng giao dịch; c) Tài khoản chứng khoán cầm cố; d) Tài khoản chứng khoán phong ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lưu ký chứng khoán

Nguyên tắc lưu ký chứng khoán Việc lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSD được thực hiện theo nguyên tắc: khách hàng lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSD. Thành viên lưu ký nhận lưu ký các chứng khoán của khách ...
Đọc Thêm

Hủy đăng ký chứng khoán

Hủy đăng ký chứng khoán Việc hủy đăng ký đối với chứng khoán tại VSD được áp dụng trong các trường hợp sau: a) Trái phiếu, tín phiếu đến thời gian đáo hạn; b) Trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại trước thời gian đáo hạn; c) Tổ chức phát hành giải thể, phá sản, chia, tách, sáp ...
Đọc Thêm

Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSD với tổ chức phát hành

Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSD với tổ chức phát hành Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSD với tổ chức phát hành gồm những nội dung chính sau: a) Các dịch vụ tổ chức phát hành ủy quyền cho VSD thực hiện: - Quản lý thông tin về chứng khoán đã đăng ký tại VSD theo ...
Đọc Thêm

Đăng ký chứng khoán tại VSD

Đăng ký chứng khoán tại VSD Loại chứng khoán và hình thức đăng ký tại VSD: a) Các loại chứng khoán sau đây phải thực hiện đăng ký tại VSD: - Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tín phiếu kho bạc và các loại trái phiếu khác niêm yết ...
Đọc Thêm

Tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD

Tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD Các tổ chức sau đây được mở tài khoản trực tiếp tại VSD: a) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước; b) Các tổ chức tín dụng, bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu do SGDCK tổ chức; c) Các đối tượng khác theo quy định ...
Đọc Thêm

Đình chỉ hoạt động của thành viên lưu ký

Đình chỉ hoạt động của thành viên lưu ký Đình chỉ hoạt động của thành viên lưu ký bao gồm: a) Đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán; b) Đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán. VSD ra quyết định đình chỉ hoạt động của thành viên lưu ký sau khi được UBCKNN chấp thuận ...
Đọc Thêm

Đăng ký làm thành viên lưu ký của VSD

Đăng ký làm thành viên lưu ký của VSD Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đăng ký làm thành viên lưu ký của VSD phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp; b) Có tối thiểu một (01) thành viên Ban Giám đốc ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Chứng khoán. Điều 4. Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục, hồ sơ chấp thuận cho tổ chức nước ngoài

Trình tự, thủ tục, hồ sơ chấp thuận cho tổ chức nước ngoài Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 và khoản 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP muốn sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thông qua tổ chức kinh doanh chứng khoán ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục, hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Trình tự, thủ tục, hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài Hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng quy định tại điểm a, d và đ khoản 1 Điều 12 Thông tư này bao gồm các tài liệu sau: a) Giấy thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng; doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu, chứng chỉ quỹ ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư

Nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư Tổ chức kinh doanh chứng khoán cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm: a) Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; b) Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán cung ...
Đọc Thêm

Đình chỉ giao dịch, hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán

Đình chỉ giao dịch, hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài bị đình chỉ giao dịch tối đa sáu (06) tháng trong các trường hợp sau: a) Khi phát hiện hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài có những thông tin sai lệch, không chính ...
Đọc Thêm

Thay đổi phải báo cáo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Thay đổi phải báo cáo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Trước khi thực hiện thay đổi, nhà đầu tư nước ngoài phải thông qua thành viên lưu ký, báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về những nội dung sau đây: a) Thay đổi đại diện giao dịch; b) Chuyển danh mục đầu tư giữa ...
Đọc Thêm

Hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

Hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới các hình thức sau: a) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng ...
Đọc Thêm

Nội dung công bố thông tin của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Nội dung công bố thông tin của Trung tâm lưu ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoánthực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: a) Thông tin về việc cấp, thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận Thành viên Lưu ký, Chi nhánh Thành viên ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng

Công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng Công bố thông tin định kỳ của quỹ mở, bao gồm cả quỹ hoánđổi danh mục a) Báo cáo tài chính Công ty quản lý quỹ phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Công bố thông tin định kỳ về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Báo cáo tài chính Công ty quản lý quỹ phải công bố các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin định kỳ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 11 Thông tư này (trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin của tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

Công bố thông tin của tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư này. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu tại ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin định kỳ Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoánvà công bố các nội dung khác ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏahoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin định kỳ Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo nguyên tắc sau: a) Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, ...
Đọc Thêm

Phương tiện công bố thông tin

Phương tiện công bố thông tin Các phương tiện công bố thông tin bao gồm: a) Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin; b) Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoánNhà nước; c) Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán; d) Trang thông tin điện tử của ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc công bố thông tin

Nguyên tắc công bố thông tin Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật và bảo đảm: a) Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng công bố ...
Đọc Thêm

Điều kiện phát hành chứng khoán

Điều kiện phát hành chứng khoán Việc phát hành chứng khoán làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Điều 54. Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài ...
Đọc Thêm

Các trường hợp chào mua công khai

Các trường hợp chào mua công khai Các trường hợp phải chào mua công khai được quy định tại khoản 1 Điều 32 của khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Điều 41 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Điều 50. Các trường hợp không phải thực hiện chào mua công khai Các ...
Đọc Thêm

Thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ

Thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán khi thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các quy định về giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán. Công ty đại chúng có cổ ...
Đọc Thêm

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ Công ty bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ- CP. Việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động phải được Đại hội đồng ...
Đọc Thêm

Điều kiện mua lại cổ phiếu

Điều kiện mua lại cổ phiếu Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau: Các điều kiện quy định tại Điều 130 Luật Doanh nghiệp, khoản 1 Điều 37 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ...
Đọc Thêm

Xử lý cổ phần lẻ

Báo cáo và công bố thông tin việc phát hành thêm cổ phiếu Tổ chức phát hành phải gửi tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu nêu tại Điều 32, Điều 34, Điều 36 Thông tư này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài ...
Đọc Thêm

Điều kiện phát hành cổ phiếu 

Điều kiện phát hành cổ phiếu  Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của công ty; Hội đồng ...
Đọc Thêm

Điều kiện phát hành cổ phiếu 

Điều kiện phát hành cổ phiếu  Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện sau: Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; ...
Đọc Thêm

Điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau: Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; ...
Đọc Thêm

Thời hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được lập bằng văn bản thành một (01) bộ gốc bằng tiếng Việt gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm: Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng lập theo mẫu tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng lập ...
Đọc Thêm

Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn do cổ đông lớn lập để thực hiện chào bán ra công chúng không thông qua hệ thống giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận của Sở giao dịch chứng ...
Đọc Thêm

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa ...
Đọc Thêm

Thay đổi đăng ký giao dịch

Thay đổi đăng ký giao dịch Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch bao gồm: a) Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; ...
Đọc Thêm

Đối tượng và thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch

Đối tượng và thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch Đối tượng đăng ký giao dịch a) Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom; b) Công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán phải ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc hành nghề chứng khoán

Nguyên tắc hành nghề chứng khoán Người có Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán. Người có Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, ...
Đọc Thêm

Tổ chức thi sát hạch

Tổ chức thi sát hạch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán định kỳ tối thiểu hai (02) lần trong một (01) năm. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm hai phần: Phần pháp luật về chứng khoán của Việt Nam và phần chuyên ...
Đọc Thêm

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán Những trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: a) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 80 Luật Chứng khoán hoặc bị hỏng, bị mất; b) Thông tin xác nhận nhân thân của người hành nghề ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm: a) Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I Thông tư này); b) Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ ...
Đọc Thêm

Các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau: a) Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán; b) Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính; c) Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được ...
Đọc Thêm

Hủy niêm yết bắt buộc

Hủy niêm yết bắt buộc Các trường hợp hủy niêm yết bắt buộc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và không đáp ứng điều kiện niêm yết do hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi theo quy định tại các ...
Đọc Thêm

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty Trường hợp công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty bị sáp nhập là công ty niêm yết (trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh), thì sau khi sáp nhập, công ty ...
Đọc Thêm

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nhận sáp nhập

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nhận sáp nhập Trường hợp công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập đều đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì sau khi sáp nhập, công ty nhận sáp nhập được làm thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết ...
Đọc Thêm

Quy định chung về niêm yết chứng khoán

Quy định chung về niêm yết chứng khoán Điều kiện niêm yết chứng khoán thực hiện theo quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: a) Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị ...
Đọc Thêm

Giao dịch tạo lập thị trường

Quy định về hỗ trợ thanh toán đối với giao dịch trong ngày Trường hợp nhà đầu tư không có đủ số chứng khoán để chuyển giao, công ty chứng khoán có trách nhiệm thực hiện thanh toán thay cho nhà đầu tư. Công ty chứng khoán được sử dụng nguồn chứng khoán từ tài khoản tự doanh (nếu có) ...
Đọc Thêm

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày Công ty chứng khoán có đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này được cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày cho khách hàng sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng ...
Đọc Thêm

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ Chỉ công ty chứng khoán có tối thiểu hai nghiệp vụ môi giới và tự doanh chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ khi: a) Không trong tình trạng cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng theo quy định pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, đình chỉ hoạt động, tạm ...
Đọc Thêm

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Quy định chung về giao dịch và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư được đặt lệnh bán đối với số lượng chứng khoán đã có sẵn trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch và chứng khoán giao dịch chờ về. Việc bán chứng khoán giao dịch chờ về thực hiện theo ...
Đọc Thêm

Quy định chung về tài khoản giao dịch chứng khoán

Quy định chung về tài khoản giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản ...
Đọc Thêm

Tổ chức giao dịch chứng khoán

Tổ chức giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận. a) Phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian; b) Phương thức thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công bố thông tin của Trung tâm lưu ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo dưới đây: a) Báo cáo về hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, báo cáo sử dụng cơ chế bảo đảm thanh toán, báo cáo ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin của tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

Công bố thông tin của tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán Tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước các báo cáo sau: a) Báo cáo tình hình hoạt động môi giới, tự doanh chứng khoán phái sinh (nếu có); hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng ...
Đọc Thêm

Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán

Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán Thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Không kịp thời thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lỗ vị thế, thanh toán khi thực hiện hợp ...
Đọc Thêm

Tài sản ký quỹ

Tài sản ký quỹ Nhà đầu tư và thành viên bù trừ được sử dụng tiền và chứng khoán đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều này để thực hiện ký quỹ. Chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên bù trừ chấp nhận là tài sản ký quỹ cho các vị thế chứng khoán ...
Đọc Thêm

Tài khoản ký quỹ thành viên bù trừ

Tài khoản ký quỹ thành viên bù trừ Trung tâm lưu ký chứng khoán có trách nhiệm mở các tài khoản tiền gửi ký quỹ đứng tên Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngân hàng thanh toán (sau đây gọi tắt là tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên) và tài khoản chứng khoán ký quỹ tại Trung ...
Đọc Thêm

Thành viên bù trừ

Thành viên bù trừ Thành viên bù trừ có quyền, nghĩa vụ sau: a) Ký hợp đồng bù trừ, thanh toán với Trung tâm lưu ký chứng khoán, ký hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên không bù trừ. Các hợp đồng phải có điều khoản nêu rõ thành viên bù trừ là đại diện theo ...
Đọc Thêm

Quyền, nghĩa vụ của thành viên giao dịch

Quyền, nghĩa vụ của thành viên giao dịch Thành viên giao dịch không bù trừ phải ký hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với một thành viên bù trừ chung. Hợp đồng phải có các nội dung theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc tất toán, chuyển khoản ký quỹ, chuyển vị thế trong ...
Đọc Thêm

Thành viên tạo lập thị trường

Thành viên tạo lập thị trường Thành viên tạo lập thị trường phải trung thực và thiện chí khi tạo lập thị trường. Loại chứng khoán phái sinh cần tạo thanh khoản và các quy định giao dịch đối với nhà tạo lập thị trường được thực hiện theo hợp đồng tạo lập thị trường và quy chế của Sở ...
Đọc Thêm

Đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ

Đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ ...
Đọc Thêm

Đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh

Đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh Tổ chức kinh doanh chứng khoán được kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái ...
Đọc Thêm

Hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh

Hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ được chỉ định. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng ...
Đọc Thêm

Hợp đồng tương lai chỉ số

Hợp đồng tương lai chỉ số Tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai chỉ số là chỉ số chứng khoán (sau đây gọi là chỉ số cơ sở) do Sở giao dịch chứng khoán thiết kế trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số do Sở giao dịch chứng khoán ban hành sau ...
Đọc Thêm

Chế độ thu, nộp phí

Chế độ thu, nộp phí Trường hợp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên giao dịch thì nộp phí quản lý thành viên giao dịch, phí duy trì kết nối định kỳ, phí sử dụng thiết bị đầu cuối như các trường hợp đăng ký làm thành viên mới. Trường hợp các thành viên giao dịch bị ngừng ...
Đọc Thêm

Phí thực hiện quyền

Phí thực hiện quyền a) Mức phí quy định tại điểm 11 Mục II Biểu phí. b) Phí thực hiện quyền được tính theo số lượng cổ đông (bao gồm cả cổ đông đã lưu ký và cổ đông chưa lưu ký) trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSD lập theo từng lần thông báo ...
Đọc Thêm

Phí đăng ký chứng khoán

Phí đăng ký chứng khoán Mức phí quy định tại điểm 8 Mục II Biểu phí. Phí lưu ký chứng khoán Số phí lưu ký chứng khoán phải nộp = Mức phí x SVi 30 a) Mức phí quy định tại điểm 9 Mục II Biểu phí. b) Cách tính SVi Vi là số lượng chứng khoán lưu ký của ...
Đọc Thêm

Phí kết nối trực tuyến

Phí kết nối trực tuyến Phí kết nối trực tuyến bao gồm phí kết nối lần đầu và phí duy trì kết nối định kỳ. a) Phí kết nối lần đầu - Mức phí kết nối lần đầu quy định tại điểm 5.1 Mục I Biểu phí. - Trường hợp thành viên giao dịch trực tuyến hình thành sau hợp ...
Đọc Thêm

Tổ chức thu phí

Tổ chức thu phí Tổ chức thu phí hoạt động chứng khoán quy định tại Thông tư này là SGDCK, VSD được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Điều 4. Biểu phí và cách xác định số phí phải nộp Mức thu phí quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Số phí phải ...
Đọc Thêm

CUNG CẤP THÔNG TIN, NGHĨA VỤ BÁO CÁO

Quy định chung về nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Công ty quản lý quỹ thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Công ty quản lý quỹ thực hiện nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ đầu tư an toàn của công ty quản lý quỹ

Tỷ lệ đầu tư an toàn của công ty quản lý quỹ Công ty quản lý quỹ được phép đầu tư tối đa hai mươi phần trăm (20%) vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét và báo cáo ...
Đọc Thêm

Quy định chung về tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Quy định chung về tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật ngân hàng sau ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm: a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bao gồm: a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại ...
Đọc Thêm

Thủ tục chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Thủ tục chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài . Hồ sơ bao gồm : a) ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm: a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu ...
Đọc Thêm

Quy định về thông tin giới thiệu sản phẩm chứng quyền

Quy định về thông tin giới thiệu sản phẩm chứng quyền Bản cáo bạch bao gồm mọi thông tin liên quan đến đợt phát hành chứng quyền, trong đó nêu rõ điều khoản về quyền của người sở hữu chứng quyền, phương án bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu ...
Đọc Thêm

Các biện pháp xử lý đặc biệt

Các biện pháp xử lý đặc biệt Các biện pháp xử lý đặc biệt được tiến hành trong các trường hợp sau: a) Tổ chức phát hành không thực hiện chứng quyền theo quy định tại Điều 14 Thông tư này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán; b) Tổ chức phát hành hợp nhất, ...
Đọc Thêm

Thanh toán giao dịch chứng quyền của nhà đầu tư

Thanh toán giao dịch chứng quyền của nhà đầu tư Chứng quyền được giao dịch thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán theo hướng dẫn tại quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng quyền trên tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường. Công ty chứng ...
Đọc Thêm

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Điều chỉnh chứng quyền khi chứng khoán cơ sở có thay đổi Tổ chức phát hành phải điều chỉnh giá thực hiện, tỷ lệ chuyển đổi và các nội dung khác của chứng quyền quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này trong các trường hợp sau: a) Giá chứng khoán cơ sở bị điều chỉnh do tổ ...
Đọc Thêm

Đình chỉ, hủy bỏ chào bán chứng quyền

Đình chỉ, hủy bỏ chào bán chứng quyền Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng quyền tối đa 30 ngày khi phát hiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định ...
Đọc Thêm

Phân phối chứng quyền

Phân phối chứng quyền Việc phân phối chứng quyền chỉ được thực hiện sau khi tổ chức phát hành bảo đảm người mua chứng quyền tiếp cận Bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký chào bán và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản xác nhận về tài sản bảo đảm thanh toán theo quy định tại ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, thủ tục đăng ký chào bán chứng quyền

Hồ sơ, thủ tục đăng ký chào bán chứng quyền Công ty chứng khoán đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được đăng ký chào bán chứng quyền. Chứng quyền đăng ký chào bán lần đầu ra công chúng phải bao gồm các nội dung sau: a) Kiểu chứng quyền, loại chứng ...
Đọc Thêm

Mức thu phí, lệ phí

Mức thu phí, lệ phí Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện theo Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 4. Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí của người nộp ...
Đọc Thêm

Hủy niêm yết bắt buộc

Hủy niêm yết bắt buộc Các trường hợp hủy niêm yết bắt buộc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và không đáp ứng điều kiện niêm yết do hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi theo quy định tại các ...
Đọc Thêm

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty hợp nhất

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty hợp nhất 1. Trường hợp các công ty bị hợp nhất đều đang niêm yết (trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) thì công ty hợp nhất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, ...
Đọc Thêm

Điều kiện niêm yết chứng khoán 

Điều kiện niêm yết chứng khoán  1. Trường hợp các công ty bị hợp nhất đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các ...
Đọc Thêm

Quy định chung về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Quy định chung về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 1. Điều kiện niêm yết chứng khoán thực hiện theo quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: a) Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin 

Nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin  Tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước các báo cáo sau: a) Báo cáo tình hình hoạt động môi giới, tự doanh chứng khoán phái sinh (nếu có); hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (nếu có) ...
Đọc Thêm

Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán

Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán 1. Thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Không kịp thời thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lỗ vị thế, thanh toán khi thực hiện ...
Đọc Thêm

Tài khoản ký quỹ thành viên bù trừ

Tài khoản ký quỹ thành viên bù trừ 1. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm mở các tài khoản tiền gửi ký quỹ đứng tên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngân hàng thanh toán (sau đây gọi tắt là tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên) và tài khoản chứng ...
Đọc Thêm

Thành viên bù trừ

Thành viên bù trừ 1. Thành viên bù trừ có quyền, nghĩa vụ sau: a) Ký hợp đồng bù trừ, thanh toán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ký hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên không bù trừ. Các hợp đồng phải có điều khoản nêu rõ thành viên bù trừ là ...
Đọc Thêm

Thành viên tạo lập thị trường

Thành viên tạo lập thị trường 1. Thành viên tạo lập thị trường phải trung thực và thiện chí khi tạo lập thị trường. 2. Loại chứng khoán phái sinh cần tạo thanh khoản và các quy định giao dịch đối với nhà tạo lập thị trường được thực hiện theo hợp đồng tạo lập thị trường và quy chế ...
Đọc Thêm

Quyền, nghĩa vụ của thành viên giao dịch

Quyền, nghĩa vụ của thành viên giao dịch 1. Thành viên giao dịch không bù trừ phải ký hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với một thành viên bù trừ chung. Hợp đồng phải có các nội dung theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc tất toán, chuyển khoản ký quỹ, chuyển vị thế ...
Đọc Thêm

Đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ

Đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ 1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch ...
Đọc Thêm

Đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh

Đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh 1. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán ...
Đọc Thêm

Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư

Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư 1[6]. Thành viên bù trừ mở tài khoản tiền gửi ký quỹ cho nhà đầu tư đứng tên thành viên bù trừ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP và có trách nhiệm quản lý tách biệt tiền gửi ký quỹ tới từng nhà đầu ...
Đọc Thêm

Hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh

Hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh 1. Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ được chỉ định. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch ...
Đọc Thêm

Hợp đồng tương lai chỉ số

Hợp đồng tương lai chỉ số 1. Tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai chỉ số là chỉ số chứng khoán (sau đây gọi là chỉ số cơ sở) do Sở giao dịch chứng khoán thiết kế trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số do Sở giao dịch chứng khoán ban hành ...
Đọc Thêm

Nguồn tổ chức mua lại trái phiếu

Nguồn tổ chức mua lại trái phiếu Nguồn mua lại trái phiếu và chi phí tổ chức mua lại trái phiếu do ngân sách trung ương chi trả theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn. Điều 16. Thanh toán tiền mua lại trái phiếu 1. Đối với ...
Đọc Thêm

Quy trình mua lại trái phiếu

Quy trình mua lại trái phiếu Tối thiểu năm (5) ngày làm việc trước ngày tổ chức mua lại trái phiếu, theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán gửi thông báo về việc mua lại trái phiếu tới toàn bộ thành viên đấu thầu và công bố thông tin trên trang tin điện tử ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đấu thầu

Nguyên tắc đấu thầu Nguyên tắc đấu thầu. a) Bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật; b) Bảo mật mọi thông tin dự thầu của thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Hình thức đấu thầu. Đấu thầu mua lại trái ...
Đọc Thêm

Phương án mua lại trái phiếu

Phương án mua lại trái phiếu Căn cứ nhu cầu tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án mua lại trái phiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều này, báo cáo Bộ Tài chính để Bộ Tài chính phê duyệt ...
Đọc Thêm

Lãi suất mua lại trái phiếu

Lãi suất mua lại trái phiếu Bộ Tài chính quy định khung lãi suất tối thiểu mua lại trái phiếu cho từng thời kỳ hoặc cho từng đợt mua lại trái phiếu. Căn cứ vào khung lãi suất tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất mua lại ...
Đọc Thêm

Loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ trong các trường hợp sau: a) Các giao dịch quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này; b) Các giao dịch thiếu tiền tại ngày thanh toán nhưng không đề ...
Đọc Thêm

Ngân hàng thành viên thanh toán

Ngân hàng thành viên thanh toán Quyền của ngân hàng thành viên thanh toán: a) Được chỉ định đầu mối thực hiện chức năng ngân hàng thành viên thanh toán; b) Được đề nghị tổ chức thanh toán tiền gián tiếp phải tuân thủ thỏa thuận về thanh toán giữa các bên và cung cấp thông tin cần thiết để ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cá nhân và tổ chức kinh doanh chứng khoán 

Trách nhiệm của cá nhân và tổ chức kinh doanh chứng khoán  Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức kinh doanh chứng khoán bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm: a) Xây dựng phương án khắc phục và tổ chức triển khai thực hiện ...
Đọc Thêm

Kiểm soát đặc biệt

Kiểm soát đặc biệt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau: a) Tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính hoặc đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận dưới 120%; ...
Đọc Thêm

Kiểm soát

Kiểm soát Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát trong các trường hợp sau: a) Tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% đến dưới 150% trong tất cả các kỳ báo cáo trong ba (03) tháng liên tục; hoặc b) Tỷ lệ vốn khả dụng đã ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ vốn khả dụng và các mức cảnh báo

Tỷ lệ vốn khả dụng và các mức cảnh báo Tỷ lệ vốn khả dụng được xác định theo nguyên tắc sau: Tỷ lệ vốn khả dụng = Vốn khả dụng x 100% Tổng giá trị rủi ro Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo theo ...
Đọc Thêm

Vốn khả dụng

Vốn khả dụng Vốn khả dụng của công ty chứng khoán xác định theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau: a) Vốn góp của chủ sở hữu, không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có); b) Thặng dư vốn cổ phần không bao gồm vốn ...
Đọc Thêm

Giá trị rủi ro thanh toán

Giá trị rủi ro thanh toán Kết thúc ngày giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải xác định giá trị rủi ro thanh toán đối với các hợp đồng, giao dịch sau: a) Tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, các khoản cho vay đối với các tổ chức, cá nhân khác; b) Hợp ...
Đọc Thêm

Các khoản giảm trừ khỏi vốn khả dụng của công ty quản lý quỹ

Các khoản giảm trừ khỏi vốn khả dụng của công ty quản lý quỹ Toàn bộ phần giá trị giảm đi của các khoản đầu tư, không bao gồm chứng khoán quy định tại khoản 5 Điều này, trên cơ sở chênh lệch giữa giá trị ghi sổ so với giá thị trường xác định theo quy định tại Phụ ...
Đọc Thêm

Công nhân viên và công đoàn

Công nhân viên và công đoàn Giám đốc (Tổng giám đốc) phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm cẩn trọng

Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích ...
Đọc Thêm

Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm ...
Đọc Thêm

Tổ chức bộ máy quản lý

Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc (Tổng giám đốc), các Phó ...
Đọc Thêm

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm ...
Đọc Thêm

Cuộc họp của Hội đồng quản trị

Cuộc họp của Hội đồng quản trị Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó ...
Đọc Thêm

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội ...
Đọc Thêm

Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ..... người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: ...
Đọc Thêm

Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết ...
Đọc Thêm

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Khi tiến hành đăng ký ...
Đọc Thêm

Chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

Chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ này. Người triệu tập họp Đại hội ...
Đọc Thêm

Đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và ...
Đọc Thêm

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng ...
Đọc Thêm

Quyền của cổ đông

Quyền của cổ đông Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam TTLKCK có nghĩa vụ lưu trữ đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ và thực hiện chế độ báo cáo UBCKNN định kỳ, bất thường và theo yêu cầu để phục vụ công tác giám sát TTCK. Trong vòng 10 ngày làm việc ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát của TTLKCK

Phương thức giám sát của TTLKCK Giám sát các trường hợp vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư, giới hạn vị thế dựa trên một hoặc các nguồn dữ liệu, thông tin sau: a) Dữ liệu về vị thế, ký quỹ của TVBT, NĐT; b) Các báo cáo định kỳ, thông tin phản ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và quyền hạn của TTLKCK

Trách nhiệm và quyền hạn của TTLKCK Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đảm bảo giám sát hiệu quả các hoạt động này. Quản lý và giám sát việc duy trì các mức ký quỹ; xác định, điều chỉnh giới hạn vị thế đối với ...
Đọc Thêm

Báo cáo giám sát giao dịch định kỳ

Báo cáo giám sát giao dịch định kỳ Trong vòng 02 ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo, SGDCK có trách nhiệm gửi UBCKNN báo cáo giám sát giao dịch tuần, gồm: a) Sổ lệnh giao dịch, kết quả giao dịch chứng khoán trong ngày; các thông tin định kỳ trong ngày giao dịch theo quy định tại ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của SGDCK

Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của SGDCK Giám sát trực tuyến trên hệ thống giám sát của SGDCK các giao dịch trong ngày của chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch để phát hiện các giao dịch bất thường. Giám sát giao dịch chứng khoán nhiều ngày dựa trên một hoặc các nguồn sau: ...
Đọc Thêm

Quyền hạn và trách nhiệm của SGDCK

Quyền hạn và trách nhiệm của SGDCK Ban hành quy trình giám sát để đảm bảo thực hiện công tác giám sát có hiệu quả; ban hành hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên SGDCK theo quy định tại Điều 9 Thông tư này sau khi được UBCKNN chấp thuận. Xây dựng hệ thống cơ sở ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và quyền hạn của UBCKNN

Trách nhiệm và quyền hạn của UBCKNN Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giám sát giao dịch chứng khoán. Ban hành quy trình giám sát giao dịch chứng khoán của UBCKNN; quy chế phối hợp trong công ...
Đọc Thêm

Giám sát hoạt động nghiệp vụ

Giám sát hoạt động ban hành văn bản và phổ biến Nội dung giám sát của UBCKNN đối với hoạt động này bao gồm: Giám sát việc ban hành, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ nội dung của các quy chế, quy trình và các văn bản khác điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ của TTLKCK theo quy định pháp ...
Đọc Thêm

Giám sát hoạt động ban hành văn bản và phổ biến, tuyên truyền

Giám sát hoạt động ban hành văn bản và phổ biến, tuyên truyền Nội dung giám sát của UBCKNN đối với hoạt động này bao gồm: Giám sát việc ban hành, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ nội dung của các quy chế và các văn bản khác điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ của SGDCK. Giám sát hoạt động ...
Đọc Thêm

Quyền hạn và trách nhiệm của UBCKNN

Quyền hạn và trách nhiệm của UBCKNN Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với SGDCK, TTLKCK, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền. Thực hiện giám sát đối với SGDCK, TTLKCK ...
Đọc Thêm

Quy định chung

Quy định chung Quỹ đầu tư bất động sản được tổ chức và hoạt động dưới hình thức quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng, hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (gọi là công ty đầu tư chứng khoán bất động sản). Quỹ đầu tư bất động sản phải được quản lý bởi một công ty quản ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Điều kiện thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ uỷ thác quản lý vốn bao gồm: a) Đáp ứng quy định tại Điểm a, c, d và đ Khoản 1 Điều 79 Nghị định này; b) Có tối đa ...
Đọc Thêm

Thay đổi phải được chấp thuận

Thu hồi giấy phép thành lập  Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp sau: a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin sai lệch, giả mạo về điều kiện thành lập công ty theo quy định tại ...
Đọc Thêm

Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng được hợp nhất, sáp nhập với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khác theo nguyên tắc sau: a) Phương án hợp nhất, sáp nhập và hợp đồng hợp nhất, sáp nhập phải được đại hội đồng cổ đông ...
Đọc Thêm

Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Hội đồng quản trị có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba (2/3) là các thành viên độc lập. Thành viên độc lập của hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Không phải ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu 

Hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu  Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm: a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện

Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài: a) Được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Việt ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài cung cấp dịch vụ quản lý quỹ được thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau: a) Đang hoạt động hợp pháp và chịu sự giám sát thường xuyên ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập 

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm: a) Tài liệu theo quy định tại Điều 63 Luật chứng khoán; b) Biên bản họp kèm theo nghị quyết của các cổ đông, thành viên ...
Đọc Thêm

Các giao dịch bị cấm

Các giao dịch bị cấm Giao dịch nội bộ, bao gồm các hành vi sau: a) Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; b) Vô tình hay cố ý tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ ...
Đọc Thêm

Huỷ bỏ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 

Huỷ bỏ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán  Tổ chức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài nếu bị huỷ bỏ niêm yết do không đáp ứng yêu cầu niêm yết của nước sở tại, có thể đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong nước. Tổ chức niêm yết ...
Đọc Thêm

Điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

Điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài Không thuộc danh mục ngành nghề mà pháp luật cấm bên nước ngoài tham gia và phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tổ chức phát hành niêm yết chứng khoán cơ sở tại Sở giao dịch chứng khoán nước ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký niêm yết

Thủ tục đăng ký niêm yết Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý ...
Đọc Thêm

Đăng ký giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết

Đăng ký giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) Công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật chứng khoán có chứng khoán đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán được đăng ký giao dịch tại thị trường công ...
Đọc Thêm

Điều kiện niêm yết chứng khoán

Điều kiện niêm yết chứng khoán Điều kiện niêm yết cổ phiếu: a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; b) Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ...
Đọc Thêm

Giao dịch chào mua công khai

Giao dịch chào mua công khai Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, bên chào mua phải công bố công khai việc chào mua trên một (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp. Việc chào mua công khai ...
Đọc Thêm

Đăng ký chào mua

Đăng ký chào mua Tổ chức, cá nhân chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng phải gửi tài liệu đăng ký chào mua đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Tài liệu đăng ký chào mua phải được đồng thời gửi cho công ty mục tiêu, công ty quản lý quỹ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định giá chào mua công khai

Nghĩa vụ của công ty chứng khoán Hướng dẫn tổ chức, cá nhân chào mua thực hiện chào mua theo đúng quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp tổ chức, cá nhân chào mua vi phạm quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật liên quan, trừ trường ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chào mua công khai

Nguyên tắc chào mua công khai Việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Các điều kiện chào mua công khai được áp dụng công bằng đối với tất cả cổ đông của công ty mục tiêu hoặc nhà đầu tư của quỹ đầu ...
Đọc Thêm

Điều kiện mua lại cổ phiếu

Điều kiện mua lại cổ phiếu Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với trường hợp mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc trên 10% tổng số ...
Đọc Thêm

Hồ sơ công ty đại chúng

Hồ sơ công ty đại chúng Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm: Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông được ...
Đọc Thêm

Đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài

Điều kiện phát hành chứng khoán Tổ chức phát hành chứng khoán mới làm cơ sở cho việc phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán; b) Không thuộc danh mục ...
Đọc Thêm

Điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Có đủ nguồn để thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ có xác nhận của kiểm toán. Trường hợp công ty đại chúng là ...
Đọc Thêm

Điều kiện chào bán trái phiếu bằng đồng Việt Nam 

Điều kiện chào bán trái phiếu bằng đồng Việt Nam  Tổ chức phát hành phải là tổ chức tài chính quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trái phiếu chào bán là trái phiếu có kỳ hạn không dưới 10 năm. Có phương án sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký chào bán chứng khoán

Điều kiện đăng ký chào bán chứng khoán Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Các điều kiện quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 12 Luật chứng khoán và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, ...
Đọc Thêm

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng Là doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc đề án phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt ...
Đọc Thêm

Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Quy định chung về việc chào bán chứng khoán ra công chúng Tổ chức, cá nhân không được chào bán chứng khoán ra công chúng trong các trường hợp sau: a) Doanh nghiệp không đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điều 12 Luật chứng khoán và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tổ chức phát hành gửi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ...
Đọc Thêm

Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Công ty trách nhiệm hữu hạn chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Điều 4. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ ...
Đọc Thêm

Hoạt động giám sát giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Hoạt động giám sát giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm giám sát các hoạt động sau: a) Giám sát các thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và các ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, chấp thuận, chấm dứt, đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và ...
Đọc Thêm

Đối tượng công bố thông tin

Đối tượng công bố thông tin Các tổ chức, cá nhân sau là đối tượng phải thực hiện công bố thông tin về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh: Sở giao dịch chứng khoán. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh. Thành viên giao dịch, thành ...
Đọc Thêm

Cơ chế phòng ngừa rủi ro tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Cơ chế phòng ngừa rủi ro tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được áp dụng các biện pháp sau để phòng ngừa rủi ro cho hệ thống thanh toán và bảo vệ nhà đầu tư: a) Điều chỉnh các loại mức ký quỹ quy định. b) Yêu cầu thành viên bù ...
Đọc Thêm

(no title)

Quản lý tài khoản, tài sản ký quỹ của nhà đầu tư Nhà đầu tư phải ký quỹ đầy đủ và kịp thời cho thành viên bù trừ theo các điều khoản của hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh. Việc ký quỹ của nhà đầu tư được thực hiện bằng tiền, chứng khoán của chính ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Nguyên tắc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bảo đảm khả năng bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ thông qua các cơ chế bảo đảm thanh toán và phòng ngừa rủi ro quy định tại Điều 27, 28 Nghị ...
Đọc Thêm

Đăng ký thành viên bù trừ

Đăng ký thành viên bù trừ Điều kiện đăng ký thành viên bù trừ bao gồm: a) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và đáp ứng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 4 Nghị định ...
Đọc Thêm

Quyền của Trung tâm Lưu ký chứng khoán 

Quyền của Trung tâm Lưu ký chứng khoán  Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này; ban hành các quy chế nghiệp vụ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Chấp thuận đăng ký, từ chối đăng ký, đình chỉ, chấm dứt tư cách ...
Đọc Thêm

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh Thành viên giao dịch phải yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin nhận biết và xác định tư cách khách hàng trước khi ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho khách hàng. Hợp đồng mở tài khoản ...
Đọc Thêm

Đăng ký thành viên giao dịch

Đăng ký thành viên giao dịch Công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện môi giới chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và đáp ứng quy định tại Điểm d ...
Đọc Thêm

Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh

Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh Tổ chức, cá nhân được tự do đầu tư vào các chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh, trừ các trường hợp đầu tư có điều kiện cụ thể dưới đây: a) Công ty chứng khoán chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi đã ...
Đọc Thêm

Giao dịch chứng khoán phái sinh

Nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật phù hợp cho hoạt động thị trường; tổ chức hoạt động thị trường, giám sát và công bố thông tin về giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc duy trì điều ...
Đọc Thêm

Hủy niêm yết chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm: a) Hợp đồng tương lai. b) Quyền chọn niêm yết. c) Hợp đồng kỳ hạn dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ

Điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ Việc kinh doanh chứng khoán phái sinh của tổ chức kinh doanh chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán ...
Đọc Thêm

Quy định chung về chào bán chứng khoán ra công chúng

Quy định chung về chào bán chứng khoán ra công chúng Tổ chức, cá nhân chỉ được chào bán chứng khoán ra công chúng trong các trường hợp sau: a) Doanh nghiệp đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ ...
Đọc Thêm

Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng

Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm: a) Bản chính Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản chính Biên bản hoặc bản ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng như sau: a) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện theo điều ước quốc tế; b) Trường hợp công ty ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc và các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Nguyên tắc và các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau: a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được thực hiện nghiệp vụ ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký thành viên lưu ký 

Điều kiện đăng ký thành viên lưu ký  Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại tại Việt Nam đăng ký làm thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ Trừ nghiệp vụ quản lý tài sản ủy thác, chi nhánh công ty quản lý quỹ được cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các hoạt động khác theo sự phân cấp, ủy quyền của công ty quản lý quỹ, công ty quản lý quỹ ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này. Điều kiện về vốn: Vốn đã góp tại thời điểm thành lập công ty tối ...
Đọc Thêm

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập Công ty chứng khoán nước ngoài chỉ được thành lập một chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau: a) Đang hoạt động hợp pháp, không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản; được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ Công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đáp ứng các điều kiện sau: a) Được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán và được Hội đồng quản trị ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành Lập và hoạt động công ty chứng khoán

Điều kiện cấp Giấy phép thành Lập và hoạt động công ty chứng khoán Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị: a) Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc

Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc (Tổng giám đốc) Tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. Điều 32. Trách ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ công bố thông tin

Nghĩa vụ công bố thông tin Công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Công ty đại chúng phải công bố ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau: Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc ...
Đọc Thêm

Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Điều 11 Nghị định này. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng ...
Đọc Thêm

Giao dịch với người có liên quan

Giao dịch với người có liên quan Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, công ty đại chúng phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Công ty đại chúng áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động ...
Đọc Thêm

Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của ...
Đọc Thêm

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của công ty niêm yết

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của công ty niêm yết Hội đồng quản trị công ty niêm yết có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành ...
Đọc Thêm

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông ...
Đọc Thêm

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Bộ Tài chính hướng ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 114, Điều 115 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra cổ đông công ty đại chúng có các quyền sau đây: a) Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một ...
Đọc Thêm

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 1. Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà ...
Đọc Thêm

Đầu tư vốn ra bên ngoài

Đầu tư vốn ra bên ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư, góp vốn ra bên ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều 10. Doanh thu Đối với ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của Vietlott

Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của Vietlott Việc xác định doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott tại địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện như sau: a) Đối với phương thức phân phối ...
Đọc Thêm

Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp Doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số. Điều 4. Doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh xổ số Doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh xổ số bao gồm: Doanh thu ...
Đọc Thêm

Góp vốn bằng bất động sản vào quỹ đầu tư bất động sản

Góp vốn bằng bất động sản vào quỹ đầu tư bất động sản Nhà đầu tư được góp vốn bằng bất động sản đáp ứng các điều kiện dưới đây để thành lập quỹ đầu tư bất động sản hoặc tăng vốn điều lệ cho quỹ đầu tư bất động sản: a) Bất động sản đáp ứng các quy định ...
Đọc Thêm

Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản

Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản Quỹ đầu tư bất động sản phải bảo đảm: a) Tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam với mục đích cho thuê hoặc khai thác để thu lợi tức ổn định và đáp ứng quy định ...
Đọc Thêm

Hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ phải đảm bảo: a) Tuân thủ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 81 Nghị định này; b) Không được tham gia xây dựng, triển khai và phát triển dự án bất động sản; c) Được đầu tư ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ bao gồm: a) Giấy đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động kèm theo văn bản ủy quyền cho công ty quản lý quỹ hoặc đại diện ...
Đọc Thêm

Thay đổi phải được chấp thuận

Thay đổi phải được chấp thuận Việc thay đổi tên, thay đổi công ty quản lý quỹ, thay đổi ngân hàng giám sát của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hồ sơ đề nghị chấp thuận cho các thay đổi quy định tại Khoản 1 Điều này bao ...
Đọc Thêm

Giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Các trường hợp giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: a) Hợp đồng quản lý đầu tư bị chấm dứt hoặc công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động mà Hội đồng quản trị không ...
Đọc Thêm

Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng được hợp nhất, sáp nhập với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khác theo nguyên tắc sau: a) Phương án hợp nhất, sáp nhập và hợp đồng hợp nhất, sáp nhập phải được đại hội đồng cổ đông ...
Đọc Thêm

Hạn chế hoạt động đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Hạn chế hoạt động đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Không được kinh doanh, sản xuất và cung cấp dịch vụ. Không được phát hành chứng khoán ra công chúng ngoại trừ trường hợp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập công ty, hoặc phát hành cổ phiếu cho cổ đông ...
Đọc Thêm

Điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp giấy phép thành lập

Điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp giấy phép thành lập Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm: a) Có vốn thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam; b) Có tối thiểu một trăm (100) cổ đông, không kể cổ ...
Đọc Thêm

Quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán

Quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán Công ty đầu tư chứng khoán chỉ phát hành một loại cổ phiếu và không có nghĩa vụ mua lại cổ phiếu đã phát hành trừ trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cổ đông và các vấn đề liên quan đến ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện

Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài: a) Được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Việt ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (sau đây gọi là công ty mẹ) tại Việt Nam bao gồm: a) Tài liệu quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật chứng khoán; b) Tài ...
Đọc Thêm

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài 

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài  Tổ chức kinh doanh chứng khoán khi lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Bộ Tài chính. Sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập 

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm: a) Tài liệu theo quy định tại Điều 63 Luật chứng khoán; b) Biên bản họp kèm theo nghị quyết của các cổ đông, thành viên ...
Đọc Thêm

Quy định về vốn và cổ đông, thành viên góp vốn

Quy định về vốn và cổ đông, thành viên góp vốn Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là: a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam; b) Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam; c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt ...
Đọc Thêm

Các giao dịch bị cấm

Các giao dịch bị cấm Giao dịch nội bộ, bao gồm các hành vi sau: a) Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; b) Vô tình hay cố ý tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký, thủ tục chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Hồ sơ đăng ký, thủ tục chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hồ sơ đăng ký gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm: a) Bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài; b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết chứng khoán ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, thủ tục đăng ký niêm yết

Hồ sơ, thủ tục đăng ký niêm yết Hồ sơ đăng ký niêm yết Tổ chức phát hành nước ngoài đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phải có hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định tại Điều 57 Nghị định này và các tài liệu khác như sau: a) Cam kết của ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký niêm yết

Thủ tục đăng ký niêm yết Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý ...
Đọc Thêm

Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết

Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết Trừ trường hợp cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch, cổ phiếu đã chào bán ra công chúng phải được đăng ký để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch ...
Đọc Thêm

Rút lại đề nghị chào mua công khai

Rút lại đề nghị chào mua công khai Sau khi công bố chào mua công khai, bên chào mua chỉ được rút lại đề nghị chào mua trong các trường hợp đã được nêu trong Bản đăng ký chào mua công khai như sau: a) Số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đóng đăng ký bán không đạt tỷ ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm đối với bên chào mua

Các hành vi bị cấm đối với bên chào mua Kể từ thời điểm gửi tài liệu đăng ký chào mua công khai cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến khi hoàn thành kết thúc đợt chào mua, bên chào mua không được thực hiện các hành vi sau đây: a) Trực tiếp hoặc gián tiếp mua hoặc cam ...
Đọc Thêm

Đăng ký chào mua

Đăng ký chào mua Tổ chức, cá nhân chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng phải gửi tài liệu đăng ký chào mua đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tài liệu đăng ký chào mua phải được đồng thời gửi cho công ty mục tiêu, công ty quản lý quỹ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chào mua công khai

Nguyên tắc chào mua công khai Việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Các điều kiện chào mua công khai được áp dụng công bằng đối với tất cả cổ đông của công ty mục tiêu hoặc nhà đầu tư của quỹ đầu ...
Đọc Thêm

Điều kiện mua lại cổ phiếu

Điều kiện mua lại cổ phiếu Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với trường hợp mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc trên 10% tổng số ...
Đọc Thêm

Hồ sơ công ty đại chúng

Hồ sơ công ty đại chúng Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm: Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông được ...
Đọc Thêm

Đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài

Đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài Tổ chức phát hành phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài trước khi gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán chính thức cho cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài bao gồm: a) Quyết định của ...
Đọc Thêm

Chào bán trái phiếu tại nước ngoài

Chào bán trái phiếu tại nước ngoài Việc chào bán trái phiếu của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài được thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan. Điều 28. Điều kiện chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần Không thuộc danh mục ngành nghề mà pháp luật Việt Nam ...
Đọc Thêm

Điều kiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi

Điều kiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu, phần vốn góp trong công ty khác phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. (được bãi bỏ) Hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu cho số cổ đông không xác định hoặc toàn bộ ...
Đọc Thêm

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng 

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng  Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi theo các chuẩn mực kế toán quốc tế trong năm liền kề năm đăng ký chào bán. Có dự án đầu tư vào Việt Nam được cấp có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt; có phương án phát hành và sử dụng ...
Đọc Thêm

Điều kiện chào bán trái phiếu đảm bảo

. Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi Tổ chức phát hành là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Có phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a, ...
Đọc Thêm

Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm: a) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động vốn cho tổ chức phát hành; b) Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán; c) Chào ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, thủ tục đăng ký niêm yết

Điều kiện niêm yết chứng khoán  Là chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài đã được chào bán ra công chúng tại Việt Nam theo quy định pháp luật về chứng khoán Việt Nam. Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết tương ứng với số lượng chứng khoán được phép chào bán tại Việt Nam. Đáp ứng ...
Đọc Thêm

Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng

Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm: a) Bản chính Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản chính Biên bản hoặc bản ...
Đọc Thêm

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp Tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam có thể được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt ...
Đọc Thêm

Xử lý hành vi vi phạm quy định về báo cáo

Xử lý hành vi về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán Tổ chức đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và nhân viên của tổ chức này vi phạm quy định về thời hạn xác nhận số liệu; chuyển giao chứng khoán; sửa chữa giả mạo chứng từ trong thanh toán; vi ...
Đọc Thêm

Xử lý hành vi về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

Xử lý hành vi về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán Tổ chức, cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định của Luật này thì bị đình chỉ hoạt động, tịch thu các khoản thu trái pháp luật và phạt tiền từ một đến năm lần khoản thu trái pháp luật hoặc bị ...
Đọc Thêm

Xử lý hành vi vi phạm quy định về công ty đại chúng

Xử lý hành vi  hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng Tổ chức phát hành, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người khác có liên quan của tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý vi phạm

Nguyên tắc xử lý vi phạm Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra

Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra Người ra quyết định thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Chỉ đạo, kiểm tra Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra; b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, dữ ...
Đọc Thêm

Nội dung quyết định thanh tra

Nội dung quyết định thanh tra Quyết định thanh tra phải bao gồm các nội dung sau đây: a) Căn cứ pháp lý để thanh tra; b) Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra; c) Thời hạn tiến hành thanh tra; d) Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra. Trong thời hạn ba ...
Đọc Thêm

Thanh tra chứng khoán

Thanh tra chứng khoán Thanh tra chứng khoán là thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thanh tra chứng khoán có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và các Thanh tra viên. Thanh tra chứng khoán chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Tài chính theo quy định của pháp ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Công bố thông tin của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm được kiểm toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm. Trong thời hạn hai mươi bốn giờ, ...
Đọc Thêm

Hạn chế đối với ngân hàng giám sát

Hạn chế đối với ngân hàng giám sát Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên trực tiếp của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động quỹ đại chúng và bảo quản tài sản quỹ của ngân hàng giám sát không được là người có liên quan hoặc ...
Đọc Thêm

Công ty đầu tư chứng khoán

Công ty đầu tư chứng khoán Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp để đầu tư chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán. Giấy phép này đồng thời ...
Đọc Thêm

Quỹ mở

Quỹ mở Việc công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát thay mặt quỹ mở mua lại chứng chỉ quỹ mở từ nhà đầu tư và bán lại hoặc phát hành thêm chứng chỉ quỹ mở trong phạm vi vốn góp tối đa của quỹ không cần có quyết định của Đại hội nhà đầu tư. Tần suất và ...
Đọc Thêm

Huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng

Huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ thực hiện trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập nếu có ít nhất một trăm ...
Đọc Thêm

Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán; b) Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi ...
Đọc Thêm

Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán

Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán gồm tất cả các nhà đầu tư, là cơ quan quyết định cao nhất của quỹ đầu tư chứng khoán. Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Bầu, ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán Người hành nghề chứng khoán không được: a) Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình đang làm việc; b) Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác; ...
Đọc Thêm

Văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Văn phòng đại diện công ty chứng khoán Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài được lập văn phòng đại diện tại Việt Nam sau khi đăng ký hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý ...
Đọc Thêm

Giải thể, phá sản công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Giải thể, phá sản công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Việc giải thể công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tự giải thể trước khi kết thúc thời hạn hoạt động thì phải được ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ Tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 và 12 Điều 71 của Luật này. Thực hiện hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán theo quy định của Luật này, Điều ...
Đọc Thêm

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời hạn chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi là ba mươi ...
Đọc Thêm

Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động

Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố Giấy phép thành lập và hoạt động trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một tờ ...
Đọc Thêm

Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp ...
Đọc Thêm

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây: a) Môi giới chứng khoán; b) Tự doanh chứng khoán; c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán; d) Tư vấn đầu tư chứng khoán. Công ty chứng khoán chỉ được phép thực ...
Đọc Thêm

Bảo mật

Bảo mật Trung tâm lưu ký chứng khoán và thành viên lưu ký có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán của khách hàng, từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tài sản của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng. Quy định tại khoản ...
Đọc Thêm

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán Việc chuyển quyền sở hữu đối với các loại chứng khoán đã đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán được thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán. Hiệu lực của việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán được quy định như sau: a) ...
Đọc Thêm

Đăng ký chứng khoán

Đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký bị đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán tối đa là chín mươi ngày trong các trường hợp sau đây: a) Thường xuyên vi phạm nghĩa vụ của thành viên lưu ký do Trung tâm lưu ký chứng khoán quy định; b) Để xảy ra thiếu sót gây ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại bao gồm: a) Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam; b) Nợ quá hạn không quá năm phần trăm tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất; c) Có ...
Đọc Thêm

Quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên lưu ký; giám sát việc tuân thủ quy định của thành viên lưu ký theo quy chế của ...
Đọc Thêm

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ ...
Đọc Thêm

Thành viên giao dịch

Thành viên giao dịch Thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán là công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch. Điều kiện, thủ tục trở thành thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng ...
Đọc Thêm

Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán

Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán được Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều ...
Đọc Thêm

Chào mua công khai

Chào mua công khai Các trường hợp sau đây phải chào mua công khai: a) Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một công ty đại chúng, quỹ đóng; b) Tổ chức, cá ...
Đọc Thêm

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Tổ chức, cá nhân trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng phải báo cáo công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty đại chúng đó được niêm ...
Đọc Thêm

Công ty đại chúng

Công ty đại chúng Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây: a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán; c) Công ty có ...
Đọc Thêm

Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng

Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là sáu mươi ngày trong các trường hợp sau đây: a) Khi phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có những thông tin sai lệch, bỏ ...
Đọc Thêm

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính hợp ...
Đọc Thêm

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng: a) Chào bán trái phiếu của Chính phủ Việt Nam; b) Chào ...
Đọc Thêm

Mệnh giá chứng khoán

Mệnh giá chứng khoán Chứng khoán chào bán ra công chúng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng đồng Việt Nam. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là ...
Đọc Thêm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: ...
Đọc Thêm

Quy định về an toàn tài chính và cảnh báo

Quy định về an toàn tài chính và cảnh báo Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính; trường hợp không bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính thì bị đưa vào diện cảnh báo hoặc áp dụng các biện ...
Đọc Thêm

Chào bán chứng khoán riêng lẻ

Chào bán chứng khoán riêng lẻ Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm: ...
Đọc Thêm

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp Tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam có thể được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt ...
Đọc Thêm

Xử lý hành vi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Xử lý hành vi chứng chỉ hành nghề chứng khoán Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán khi chưa được cấp giấy phép hoặc cho mượn, cho ...
Đọc Thêm

Xử lý hành vi vi phạm quy định về công ty đại chúng

Xử lý hành vi  quy định về hoạt động chào bán chứng khoán Tổ chức phát hành, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người khác có liên quan của tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý vi phạm

Nguyên tắc xử lý vi phạm Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính ...
Đọc Thêm

Kết luận thanh tra

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra  Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra: a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, đối tượng, thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra; b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, dữ ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra Quyền của đối tượng thanh tra: a) Giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra; b) Bảo lưu ý kiến trong biên bản thanh tra; c) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi pháp luật có quy định và ...
Đọc Thêm

Hình thức thanh tra

Hình thức thanh tra Thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chứng khoán và ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán

Công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán Công ty đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu ra công chúng phải công bố thông tin theo quy định tại Điều 101 và khoản 2 Điều 105 của Luật này. Công ty đầu tư chứng khoán có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin của tổ chức niêm yết

Công bố thông tin của tổ chức niêm yết Ngoài nghĩa vụ công bố thông tin quy định tại Điều 101 của Luật này, tổ chức niêm yết còn phải công bố các thông tin sau đây: a) Công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn giờ, kể từ khi bị tổn thất tài sản có giá trị ...
Đọc Thêm

Hạn chế đối với ngân hàng giám sát

Hạn chế đối với ngân hàng giám sát Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên trực tiếp của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động quỹ đại chúng và bảo quản tài sản quỹ của ngân hàng giám sát không được là người có liên quan hoặc ...
Đọc Thêm

Quỹ mở

Quỹ mở Việc công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát thay mặt quỹ mở mua lại chứng chỉ quỹ mở từ nhà đầu tư và bán lại hoặc phát hành thêm chứng chỉ quỹ mở trong phạm vi vốn góp tối đa của quỹ không cần có quyết định của Đại hội nhà đầu tư. Tần suất và ...
Đọc Thêm

Công ty đầu tư chứng khoán

Công ty đầu tư chứng khoán Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp để đầu tư chứng khoán. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán. Giấy phép này đồng thời ...
Đọc Thêm

Huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng

Huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ thực hiện trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập nếu có ít nhất một trăm ...
Đọc Thêm

Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán; b) Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi ...
Đọc Thêm

Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán

Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán gồm tất cả các nhà đầu tư, là cơ quan quyết định cao nhất của quỹ đầu tư chứng khoán. Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Bầu, ...
Đọc Thêm

Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên. Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng. Điều 83. Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng do công ty ...
Đọc Thêm

Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán Người hành nghề chứng khoán bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau đây: a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại điểm a khoản 1 Điều 79 của Luật này; b) Vi phạm các quy định ...
Đọc Thêm

Văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Văn phòng đại diện công ty chứng khoán Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài được lập văn phòng đại diện tại Việt Nam sau khi đăng ký hoạt động với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý ...
Đọc Thêm

Quy định về cảnh báo

Quy định về cảnh báo Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bị cảnh báo trong trường hợp vốn khả dụng giảm xuống dưới một trăm hai mươi phần trăm mức quy định tại khoản 6 Điều 71 của Luật này. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải khắc phục tình trạng cảnh báo trong ...
Đọc Thêm

Chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

Chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi phải được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Thời hạn chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi là ba mươi ngày, kể ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của công ty chứng khoán

Nghĩa vụ của công ty chứng khoán Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan. Quản lý tách biệt chứng khoán của từng nhà đầu tư, tách biệt tiền và chứng khoán ...
Đọc Thêm

Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động

Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố Giấy phép thành lập và hoạt động trên phương tiện thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và một tờ ...
Đọc Thêm

Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập  Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp ...
Đọc Thêm

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây: a) Môi giới chứng khoán; b) Tự doanh chứng khoán; c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán; d) Tư vấn đầu tư chứng khoán. Công ty chứng khoán chỉ được phép thực ...
Đọc Thêm

Bảo vệ tài sản của khách hàng

Bảo vệ tài sản của khách hàng Chứng khoán dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất, các tài sản khác của khách hàng do Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc thành viên lưu ký quản lý là tài sản của chủ sở hữu và không được coi là tài sản của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán Giấy đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ. Quản lý tách biệt tài sản của khách hàng. Bồi thường ...
Đọc Thêm

Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán

Bộ máy quản lý, điều hành của Trung tâm lưu ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán có Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội ...
Đọc Thêm

Niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán Tổ chức phát hành khi niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính, số cổ đông hoặc số người sở hữu chứng khoán. Tổ chức phát hành nộp hồ sơ niêm ...
Đọc Thêm

Quyền của Sở giao dịch chứng khoán

Quyền của Sở giao dịch chứng khoán Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin và thành viên giao dịch sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm ...
Đọc Thêm

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán      

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán                             Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán. Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của ...
Đọc Thêm

Chào mua công khai

Thu hồi lợi nhuận đối với các giao dịch không công bằng Công ty đại chúng có quyền thu hồi mọi khoản lợi nhuận do thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, người phụ trách tài chính, phụ trách kế toán và người quản lý khác trong ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng Công ty đại chúng có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty đại chúng có các nghĩa vụ sau đây: a) Công bố thông tin theo quy định tại Điều 101 của Luật này; b) Tuân ...
Đọc Thêm

Huỷ bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng

Huỷ bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng Quá thời hạn đình chỉ quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này, nếu những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không được khắc phục, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước huỷ bỏ đợt chào bán và cấm bán chứng ...
Đọc Thêm

Hiệu lực đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Hiệu lực đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng ...
Đọc Thêm

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính hợp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm có: a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng; b) Bản cáo bạch; c) Điều lệ của tổ chức phát hành; d) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ...
Đọc Thêm

Mệnh giá chứng khoán

Mệnh giá chứng khoán Chứng khoán chào bán ra công chúng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng đồng Việt Nam. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là ...
Đọc Thêm

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: ...
Đọc Thêm

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế gồm: a) Tờ khai thuế và các tài liệu khác có liên quan hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh; b) Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh. Thời hạn nộp hồ sơ khai bổ sung hồ ...
Đọc Thêm

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu); đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được tiêu thụ trong nước thì khai ...
Đọc Thêm

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế Khi có thay đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế Người nộp thuế có trách nhiệm tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp cơ quan quản lý thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại các Điều 37, 38 và 39 Luật Quản lý thuế. Người nộp ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản

Thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng định giá đối với những trường hợp việc cưỡng chế hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ...
Đọc Thêm

Biên bản kê biên tài sản

Biên bản kê biên tài sản Việc kê biên tài sản phải được lập biên bản. Trong biên bản phải ghi thời gian, địa điểm tiến hành kê biên tài sản; họ tên, chức vụ người chủ trì thực hiện việc kê biên; người đại diện cho tổ chức bị cưỡng chế kê biên tài sản, cá nhân có tài ...
Đọc Thêm

Những tài sản sau đây không được kê biên

Những tài sản sau đây không được kê biên Đối với cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: a)Nhà ở duy nhất của cá nhân và gia đình người bị cưỡng chế. b)Thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của cá nhân, gia đình cho người bị cưỡng chế ...
Đọc Thêm

Ủy nhiệm thu thuế

Ủy nhiệm thu thuế Cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế theo quy định của Bộ Tài chính. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy ...
Đọc Thêm

Xác minh thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế

Xác minh thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế Người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế về tên tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản, số và ký hiệu các tài khoản của mình tại các tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước ...
Đọc Thêm

Phân định thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định

Phân định thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định Những người có thẩm quyền quy định tại Điều 21 Nghị định này có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế đối với các quyết định hành chính thuếdo mình ban hành hoặc cấp dưới ban hành nhưng không có thẩm quyền cưỡng chế hoặc cấp dưới có thẩm quyền ...
Đọc Thêm

Các biện pháp cưỡng chế

Các biện pháp cưỡng chế Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm: Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏatài khoản. Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập ...
Đọc Thêm

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh Chương này quy định các trường hợp bị cưỡng chế, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với tổ ...
Đọc Thêm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng

Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt phải nộp của người nộp thuế theo ...
Đọc Thêm

Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế Hành vi khai không đúng, không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 31 của Luật quản lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế được khai bổ sung theo quy định) bị phát hiện sau ...
Đọc Thêm

Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai

Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế ...
Đọc Thêm

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo. Phạt tiền a)Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế: Phạt ...
Đọc Thêm

Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định

Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, bao gồm: a) Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp, bao gồm thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết

Các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết Phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết (viết tắt là phương pháp xác định giá giao dịch liên kết) được áp dụng phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập, bản chất giao dịch và chức năng của người nộp thuế trên ...
Đọc Thêm

Các bên có quan hệ liên kết

Các bên có quan hệ liên kết Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp: a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; b) ...
Đọc Thêm

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với công chức quản lý thuế

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với công chức quản lý thuế Công chức quản lý thuế gây phiền hà, khó khăn cho người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế Đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật này thì thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, ...
Đọc Thêm

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế

Hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế Vi phạm các thủ tục thuế. Chậm nộp tiền thuế. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn. Trốn thuế, gian lận thuế. Điều 104. Nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế Mọi hành ...
Đọc Thêm

Bảo mật thông tin của người nộp thuế

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân Các cơ quan sau đây có trách nhiệm cung cấp thông tin về người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế: a) Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung ...
Đọc Thêm

Hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

Hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gồm có: Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; Tờ khai quyết toán thuế đối với trường hợp doanh ...
Đọc Thêm

Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế quy định tại Chương ...
Đọc Thêm

THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau: a) Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau là hồ sơ của người nộp thuế có quá trình chấp hành tốt pháp luật về thuế và các giao dịch được thanh toán qua ngân hàng thương mại ...
Đọc Thêm

Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế

Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây: Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng; Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất ...
Đọc Thêm

Gia hạn nộp thuế

Gia hạn nộp thuế Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây: a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; b) Không có khả năng ...
Đọc Thêm

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo trình tự sau đây: Tiền thuế nợ; Tiền thuế truy thu; Tiền thuế phát sinh; Tiền phạt. Điều 46. Xác định ngày đã ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan quản lý thuế. Thời ...
Đọc Thêm

Ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây: a) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báo căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không ...
Đọc Thêm

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm: a) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương ...
Đọc Thêm

Sử dụng mã số thuế

Sử dụng mã số thuế Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và các giao dịch về thuế; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác. Cơ quan ...
Đọc Thêm

Đối tượng đăng ký thuế

Đối tượng đăng ký thuế Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay. Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế. Điều 22. Thời hạn đăng ký thuế ...
Đọc Thêm

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế Tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở chính. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở ...
Đọc Thêm

Xây dựng lực lượng quản lý thuế

Xây dựng lực lượng quản lý thuế Lực lượng quản lý thuế được xây dựng trong sạch, vững mạnh; được trang bị và làm chủ kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Tiêu chuẩn công chức quản lý thuế: a) Được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng theo quy định của pháp luật về ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí trong việc quản lý thuế

Trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí trong việc quản lý thuế Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế. Nêu gương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật về thuế. Phản ánh và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ...
Đọc Thêm

Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân trong việc quản lý thuế Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm và giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; công khai mức thuế ...
Đọc Thêm

Quyền của người nộp thuế

Quyền của người nộp thuế Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá ...
Đọc Thêm

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng

Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc ...
Đọc Thêm

Giảm thuế

Giảm thuế Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số ...
Đọc Thêm

Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế

Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế Mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế được xác định trên cơ sở hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ T-VAN. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN a) Quyền của tổ ...
Đọc Thêm

Cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản về kết quả kiểm tra hạ tầng kỹ thuật và công nhận việc kết nối, Tổng cục Thuế thực hiện: Cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (mẫu số 02/T-VAN ban hành ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN

Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Yêu cầu về chủ thể: a) Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin. b) Có ...
Đọc Thêm

Điều kiện thực hiện thu, nộp thuế điện tử

Điều kiện thực hiện thu, nộp thuế điện tử Các ngân hàng thương mại có đủ các điều kiện sau đây được thực hiện thu thuế bằng phương thức điện tử: a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định về pháp luật về giao dịch điện tử. b) Có dịch vụ ngân hàng điện tử đảm bảo ghi nhận ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký thuế điện tử

Thủ tục đăng ký thuế điện tử Người nộp thuế thực hiện lập Tờ khai đăng ký thuế điện tử (gồm Tờ khai đăng ký thuế lần đầu, đăng ký bổ sung, đăng ký thay đổi) trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc lập bằng các phần mềm, công cụ đáp ứng chuẩn định ...
Đọc Thêm

Lưu trữ chứng từ điện tử

Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử. Điều 5. Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong ...
Đọc Thêm

Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại Thuế đối với thu nhập từ bản quyền a) Thuế đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền ...
Đọc Thêm

Đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Đối với thu nhập từ đầu tư vốn Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (x) với ...
Đọc Thêm

Đối với thu nhập từ kinh doanh

Đối với thu nhập từ kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân (x) với thuế suất. Doanh thu: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác ...
Đọc Thêm

Giảm thuế

Giảm thuế Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số ...
Đọc Thêm

Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn

Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế a) Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của các tổ chức, hộ, cá nhân; b) Trường hợp cơ quan thuế ...
Đọc Thêm

Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa ...
Đọc Thêm

Lưu trữ, bảo quản hóa đơn

Lưu trữ, bảo quản hóa đơn Hóa đơn tự in chưa lập được lưu trữ trong hệ thống máy tính theo chế độ bảo mật thông tin. Hóa đơn đặt in chưa lập được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá. Hóa đơn đã lập trong các đơn vị kế ...
Đọc Thêm

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có quyền: a) Tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in để sử dụng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư này; b) Mua hóa đơn do Cục Thuế phát ...
Đọc Thêm

Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo ...
Đọc Thêm

Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau: a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số ...
Đọc Thêm

Xử lý đối với hóa đơn đã lập

Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa nhiều hơn số dòng  Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau: Người bán hàng ghi liên ...
Đọc Thêm

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Ủy nhiệm lập hóa đơn Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của ...
Đọc Thêm

Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền

Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc sau: - Tên, địa ...
Đọc Thêm

Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in

Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất ...
Đọc Thêm

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau: a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án). Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động ...
Đọc Thêm

Tạo hóa đơn điện tử

Tạo hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tạo hóa đơn

Nguyên tắc tạo hóa đơn Tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức kinh doanh thể hiện bằng các hình thức hóa đơn hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này. Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều ...
Đọc Thêm

Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế

Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế Thu thập thông tin người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro về thuế, bao gồm: a) Thông tin về hồ sơ pháp lý của người nộp thuế. b) Thông tin về các hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế. c) Thông tin ...
Đọc Thêm

Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế

Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế Thẩm quyền thanh tra lại các vụ việc đã được kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong ngành Thuế như sau: a) Chánh Thanh tra Bộ Tài chính quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kết luận ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế Quyền của người nộp thuế a) Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế; b) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế; c) Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế Kiểm tra tính đầy đủ trong hồ sơ khai thuế Trường hợp phát hiện trong hồ sơ khai thuế chưa đủ tài liệu theo quy định hoặc khai chưa đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết ...
Đọc Thêm

Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập

Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này; - Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải ...
Đọc Thêm

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế. Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế ...
Đọc Thêm

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luật coi là đã chết do những người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa ...
Đọc Thêm

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Quản lý thuế và khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và của pháp luật ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu

Trách nhiệm của Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu Cơ quan thuế chịu trách nhiệm về việc thực hiện chính sách và quản lý các loại thuế trên địa bàn. Thông báo công khai về các trường hợp người nộp thuế nộp thuế thông qua ủy nhiệm thu; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; thời ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền và phạm vi uỷ nhiệm thu thuế

Thẩm quyền và phạm vi uỷ nhiệm thu thuế Cơ quan thuế uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế sau đây: - Thuế sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ ...
Đọc Thêm

Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Miễn tiền chậm nộp tiền thuế  Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Danh mục về bệnh ...
Đọc Thêm

Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì người nộp thuế phải ghi rõ trên chứng từ nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo thứ tự thanh toán sau đây: a) Tiền ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, ...
Đọc Thêm

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế a) Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất ...
Đọc Thêm

Giao dịch với cơ quan thuế

Giao dịch với cơ quan thuế Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản ...
Đọc Thêm

Văn bản giao dịch với cơ quan thuế

Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này  Khai thuế, tính thuế; Ấn định thuế; Nộp thuế; Uỷ nhiệm thu thuế; Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế; Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý rủi ...
Đọc Thêm

Ghi nợ lệ phí trước bạ

Ghi nợ lệ phí trước bạ Đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ: Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ

Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ Nhà, đất là 0,5%. Súng săn, súng thể thao là 2%. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%. Xe máy mức thu là 2%. Riêng: a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá trị tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Mức thu lệ phí trước bạ: Xác định theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản tính lệ phí ...
Đọc Thêm

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau: Nhà, đất là trụ sở của cơ ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ Nhà, đất: a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, ...
Đọc Thêm

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với: a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất. Thu ...
Đọc Thêm

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Phạm vi áp dụng: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định

Nguyên tắc xác định Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì ...
Đọc Thêm

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý thuế các cấp

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý thuế các cấp Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. Cục trưởng Cục ...
Đọc Thêm

Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Khai thuế, nộp thuế thông qua phương tiện điện tử 1. Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, khai, nộp thuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính. Người nộp ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức có liên quan

Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức có liên quan Tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế: a) Hồ sơ, thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng của người nộp thuế; thông tin ...
Đọc Thêm

Xác định số thuế được miễn, giảm

Xác định số thuế được miễn, giảm Người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, xét miễn, giảm trong hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ miễn, xét miễn, giảm thuế gửi cho cơ quan quản lý thuế, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Cơ quan quản lý thuế xác định và ...
Đọc Thêm

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp thuế đối 

Thời hạn nộp thuế đối  Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế, cụ thể như sau: a) Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt ...
Đọc Thêm

Căn cứ ấn định thuế

Căn cứ ấn định thuế Cơ quan quản lý thuế ấn định thuế đối với các trường hợp quy định tại các Điều 34 và 35 Nghị định này căn cứ vào một trong các thông tin sau: Cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế thu thập từ: a) Hồ sơ khai thuế, số thuế đã nộp ...
Đọc Thêm

Ấn định số tiền thuế

Ấn định số tiền thuế Người nộp thuế bị cơ quan thuế ấn định số tiền thuế phải nộp trong các trường hợp sau: a) Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế; b) Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ ...
Đọc Thêm

Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó và tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) theo quy định, trừ ...
Đọc Thêm

Xác định ngày đã nộp thuế

Xác định ngày đã nộp thuế Đối với việc nộp thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản cho cơ quan, tổ chức thu tiền thuế: Ngày nộp tiền thuế là ngày cơ quan, tổ chức thu tiền thuế xác nhận trên chứng từ người nộp thuế đã nộp thuế. Đối với hình thức nộp thuế qua hình thức giao dịch điện ...
Đọc Thêm

Địa điểm và hình thức nộp thuế

Địa điểm và hình thức nộp thuế Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước: a) Thông qua tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật; b) Tại Kho bạc Nhà nước; c) ...
Đọc Thêm

Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế

Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế Khai thuế theo năm áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thường xuyên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 2. Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải kê khai, nộp thuế giá trị ...
Đọc Thêm

Khai thuế môn bài

Khai thuế môn bài Khai thuế môn bài như sau: a) Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản ...
Đọc Thêm

Khai thuế tài nguyên

Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) Khai thuế tài nguyên quy định như sau: a) Khai theo tháng áp dụng với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, trường hợp khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán; b) Khai ...
Đọc Thêm

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm doanh nghiệp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm các trường hợp chuyển đổi mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của ...
Đọc Thêm

Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế. Tờ khai thuế phải có các nội dung chính sau đây: a) Tên loại, mã hiệu tờ khai thuế; b) Kỳ tính ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế Người nộp thuế có trách nhiệm tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp cơ quan quản lý thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại các Điều 37, 38 và 39 Luật quản lý thuế. Người nộp ...
Đọc Thêm

Người nộp thuế

Người nộp thuế Người nộp thuế quy định tại Nghị định này bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ ...
Đọc Thêm

Sản lượng tài nguyên tính thuế

Sản lượng tài nguyên tính thuế Sản lượng tài nguyên tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế tài nguyên. Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) ...
Đọc Thêm

Xét miễn thuế

Xét miễn thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế: Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại khoản 13 Điều 12 Nghị định này) được xét ...
Đọc Thêm

Thuế suất

Thuế suất Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu. Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường: a) Thuế suất ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hóa quy định tại Điều 2 Nghị định này: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam bao gồm: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường ...
Đọc Thêm

Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế

Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế Đối tượng và điều kiện được mua hàng là người xuất cảnh, quá cảnh: a) Người xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế Việt Nam sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế; b) Người ...
Đọc Thêm

Cấp phép hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế

Cấp phép hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế phải có giấy phép hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố sở tại nơi có cửa khẩu quốc tế cấp dưới hình thức Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền

Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền Cơ quan thuế có văn bản yêu cầu bên thứ ba đang nắm giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang nắm giữ hoặc công nợ phải trả đối với đối tượng bị cưỡng chế. Trường hợp, ...
Đọc Thêm

Chuyển giao quyền sở hữu tài sản

Chuyển giao quyền sở hữu tài sản Người mua tài sản kê biên được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản đó. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người mua theo quy định của pháp luật. Hồ sơ chuyển quyền ...
Đọc Thêm

Biên bản kê biên tài sản

Biên bản kê biên tài sản Việc kê biên tài sản phải được lập biên bản. Trong biên bản phải ghi thời gian, địa điểm tiến hành kê biên tài sản; họ tên, chức vụ người chủ trì thực hiện việc kê biên; người đại diện cho tổ chức bị cưỡng chế kê biên tài sản, cá nhân có tài ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản

Thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng định giá đối với những trường hợp việc cưỡng chế hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ...
Đọc Thêm

Những tài sản sau đây không được kê biên

Những tài sản sau đây không được kê biên Đối với cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: a) Nhà ở duy nhất của cá nhân và gia đình người bị cưỡng chế; b) Thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của cá nhân, gia đình cho người bị ...
Đọc Thêm

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định cưỡng chế; họ tên, chức vụ, đơn vị công ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ khấu trừ một phần tiền lương

Tỷ lệ khấu trừ một phần tiền lương Chỉ khấu trừ một phần tiền lương, tiền công hoặc một phần thu nhập tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định hành chính thuế của người có thẩm quyền. Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, tiền công hoặc thu nhập đối với cá nhân không thấp hơn 10% và ...
Đọc Thêm

Thủ tục thu tiền bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, cá nhân bị cưỡng chế mở tài khoản Cung cấp các thông tin cần thiết về toàn bộ số hiệu tài khoản, số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế mở tại đơn vị mình trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu ...
Đọc Thêm

Tiến hành cuộc đấu giá

Tiến hành cuộc đấu giá Cuộc đấu giá được tiến hành theo trình tự sau đây: Người điều hành đấu giá điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá hàng hoá; Người điều hành đấu giá giới thiệu từng hàng hoá bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia ...
Đọc Thêm

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản Việc cưỡng chế bằng biện pháp trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước áp dụng đối với tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm thi hành quyết định cưỡng chế

Phân định thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Những người có thẩm quyền quy định tại Điều 21 Nghị định này có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế đối với các quyết định hành chính thuế do mình ban hành hoặc cấp dưới ban hành nhưng không có thẩm quyền cưỡng chế hoặc cấp ...
Đọc Thêm

Các biện pháp cưỡng chế

Các biện pháp cưỡng chế Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm: Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản. Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu ...
Đọc Thêm

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh Chương này quy định các trường hợp bị cưỡng chế, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với tổ ...
Đọc Thêm

Xử phạt về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế

Xử phạt về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế Hành vi vi phạm chế độ cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế nhưng không thuộc trường hợp khai thiếu thuế, trốn thuế, gian lận thuế thì tùy theo hành vi, mức độ vi phạm mà bị xử phạt ...
Đọc Thêm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng

Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt phải nộp của người nộp ...
Đọc Thêm

Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm: a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được ...
Đọc Thêm

Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ ...
Đọc Thêm

Thời hiệu, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hiệu, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về thuế Đốivớihành vi viphạmthủtụcthuế, thờihiệuxử phạt là 02 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày ra quyết định xử phạt. Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện ...
Đọc Thêm

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được ...
Đọc Thêm

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá ...
Đọc Thêm

Phương pháp khấu trừ thuế

Phương pháp khấu trừ thuế Phương pháp khấu trừ thuế thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp khấu trừ bằng số ...
Đọc Thêm

Thuế suất

Thuế suất Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc ...
Đọc Thêm

Giá tính thuế

Giá tính thuế Giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có ...
Đọc Thêm

Người nộp thuế

Người nộp thuế Quy định về cơ sở thường trú và cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Cáctrườnghợpkhôngphảikêkhai, tínhnộpthuếgiátrịgiatăng: a) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường, ...
Đọc Thêm

Hoàn thuế

Hoàn thuế Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt gồm: a) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu ...
Đọc Thêm

Giá tính thuế

Giá tính thuế 1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. a) Đối với tàu bay, du thuyền quy định tại Điểm e Khoản ...
Đọc Thêm

Quyền khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế

Quyền khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi có ...
Đọc Thêm

Công khai thông tin về người nộp thuế

Công khai thông tin về người nộp thuế Cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trong các trường hợp sau: Trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, làm mất hóa đơn, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức

Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức Tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế: a) Hồ sơ, thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng của người nộp thuế; thông tin về số tiền ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin về người nộp thuế: a) Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thông tin, cơ sở dữ liệu cần thu thập từ người nộp thuế, từ cơ quan quản lý thuế, từ bên thứ ba ...
Đọc Thêm

Xác định số thuế được miễn, giảm

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo quy định của pháp luật về thuế, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế: a) Hoàn thuế theo quy định của điều ước ...
Đọc Thêm

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Thời hạn nộp thuế đối với trường hợp cơ quan thuế tính thuế Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế, cụ thể như sau: a) Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp; tiền ...
Đọc Thêm

Căn cứ ấn định thuế

Căn cứ ấn định thuế Cơ quan quản lý thuế ấn định thuế đối với các trường hợp quy định tại các Điều 34 và 35 Nghị định này căn cứ vào một trong các thông tin sau: Cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế thu thập từ: a) Hồ sơ khai thuế, số thuế đã nộp ...
Đọc Thêm

Ấn định số tiền thuế

Ấn định số tiền thuế Người nộp thuế bị cơ quan thuế ấn định số tiền thuế phải nộp trong các trường hợp sau: a) Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế; b) Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ ...
Đọc Thêm

Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó và tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) theo quy định, trừ ...
Đọc Thêm

Xác định ngày đã nộp thuế

Xác định ngày đã nộp thuế Đối với việc nộp thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản cho cơ quan, tổ chức thu tiền thuế: Ngày nộp tiền thuế là ngày cơ quan, tổ chức thu tiền thuế xác nhận trên chứng từ người nộp thuế đã nộp thuế. Đối với hình thức nộp thuế qua hình thức giao dịch điện ...
Đọc Thêm

Địa điểm và hình thức nộp thuế

Địa điểm và hình thức nộp thuế Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước: a) Thông qua tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật; b) Tại Kho bạc Nhà nước; c) ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế Khai thuế theo năm áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thường xuyên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 2. Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải kê khai, nộp thuế giá trị ...
Đọc Thêm

Khai thuế bảo vệ môi trường

Khai thuế bảo vệ môi trường Khai thuế bảo vệ môi trường quy định như sau: a) Khai thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế bảo vệ môi trường (trừ xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu của công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối) hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định ...
Đọc Thêm

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu); đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được tiêu thụ trong nước thì khai ...
Đọc Thêm

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế gồm: a) Tờ khai thuế và các tài liệu khác có liên quan hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh; b) Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh. Thời hạn nộp hồ sơ khai bổ sung hồ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế Người nộp thuế có trách nhiệm tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp cơ quan quản lý thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại các Điều 37, 38 và 39 Luật quản lý thuế. Người nộp ...
Đọc Thêm

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau: a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch ...
Đọc Thêm

Phương pháp tính thuế

Phương pháp tính thuế Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Điều 10. Phương pháp khấu trừ thue Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: a) Số thuế giá trị gia ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. Điều 7. Giá tính thuế Giá tính thuế được quy định như sau: a) Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với ...
Đọc Thêm

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan quản lý thuế

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan quản lý thuế Cơ quan quản lý thuế thực hiện không đúng theo quy định của Luật này, gây thiệt hại cho người nộp thuế thì phải bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp ấn định thuế, hoàn thuế ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế Đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật này thì thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, ...
Đọc Thêm

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế 1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thờ