Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Trích không quá 30% lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Trích một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên trên cơ sở hiệu quả hoạt động [...]

Read more...

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp Nguyên tắc chuyển nhượng vốn đầu tư: a) Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; c) Bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Phương thức chuyển nhượng vốn [...]

Read more...

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp Việc sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng [...]

Read more...

Quản lý, sử dụng tài sản cố định

Quản lý, sử dụng tài sản cố định Doanh nghiệp xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định. Doanh nghiệp được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản cố định theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng [...]

Read more...

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ Nguyên tắc xác định vốn điều lệ: a) Không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; b) Căn cứ quy mô, công suất thiết kế đối với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; c) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển của doanh nghiệp, phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp được cấp [...]

Read more...

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước  Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; b) Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội. Việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 [...]

Read more...

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ  Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều lệ: a) Doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề [...]

Read more...

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi sau đây: a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; d) Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo [...]

Read more...

Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thực hiện định hướng, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược trong từng thời kỳ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Điều [...]

Read more...

Đại diện chủ sở hữu nhà nước

Đại diện chủ sở hữu nhà nước Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 40 của Luật này. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do [...]

Read more...