Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Chỉ các thương nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định. Điều 257. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải có đủ các điều kiện [...]

Read more...

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh 1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: a) Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian đã thỏa thuận; b) Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về hàng hóa; c) Yêu cầu bên thuê [...]

Read more...

Quá cảnh bằng đường hàng không

Quá cảnh bằng đường hàng không Quá cảnh bằng đường hàng không được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế về hàng không mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều 245. Giám sát hàng hóa quá cảnh Hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan Việt Nam trong toàn bộ thời gian quá cảnh. Điều 246. Thời gian quá cảnh 1. Thời gian quá cảnh lãnh thổ [...]

Read more...

Quá cảnh hàng hóa

Quá cảnh hàng hóa Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh. Điều 242. Quyền quá cảnh hàng hóa 1. Mọi hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều [...]

Read more...

Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics 1. Ngoài những trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây: a) Tổn thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền; b) Tổn thất phát sinh do [...]

Read more...

Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. [...]

Read more...

Sửa đổi hồ sơ dự thầu

Sửa đổi hồ sơ dự thầu 1. Các bên dự thầu không được sửa đổi hồ sơ dự thầu sau khi đã mở thầu. 2. Trong quá trình đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hồ sơ dự thầu. Yêu cầu của bên mời thầu và ý kiến trả lời của bên dự thầu phải được lập thành văn [...]

Read more...

Bảo mật thông tin đấu thầu

 Bảo mật thông tin đấu thầu 1. Bên mời thầu phải bảo mật hồ sơ dự thầu. 2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức đấu thầu và xét chọn thầu phải giữ bí mật thông tin liên quan đến việc đấu thầu. Điều 224. Mở thầu 1. Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định hoặc trong trường hợp không có thời điểm được ấn định trước thì thời [...]

Read more...

Hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu 1. Hồ sơ mời thầu bao gồm: a) Thông báo mời thầu; b) Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu; c) Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu; d) Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu. 2. Chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định. Điều 219. Thông báo mời thầu 1. Thông báo mời thầu gồm các nội [...]

Read more...

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân thực hiện việc quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam để hưởng thù lao. Điều 250. Điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh Thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh dịch vụ [...]

Read more...