Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp

 1. Trích không quá 30% lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.
 2. Trích một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được Nhà nước giao.
 3. Nhà nước thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để bảo đảm lợi ích của Nhà nước từ việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp.

Điều 35. Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp

 1. Việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp được thực hiện bằng các biện pháp sau đây:
 2. a) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 3. b) Mua bảo hiểm tài sản;
 4. c) Xử lý tổn thất tài sản, nợ không có khả năng thu hồi;
 5. d) Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn, bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp.
 6. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm:
 7. a) Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp;
 8. b) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về biến động vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *