Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại

 Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại 1. Người có đủ tiêu chuẩn sau đây thi được làm hòa giải viên thương mại: a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên; c) Có [...]

Read more...

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại 1. Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 2. Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. 3. Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không [...]

Read more...

Các khoản chi khác phát sinh

Các khoản chi khác phát sinh Chi phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (nếu có): Căn cứ vào các quy định của ngân hàng nước sở tại và ở Việt Nam, nếu có phát sinh lệ phí chuyển tiền hoặc nhận tiền qua ngân hàng thì Ngân sách nhà nước sẽ cấp khoản chi này theo thực tế phát sinh. Trường hợp thời gian thực tế đào [...]

Read more...

Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước Đối với hình thức bồi dưỡng sau tiến sỹ: a) Người học trúng tuyển bồi dưỡng sau tiến sỹ ở trong nước (có đề cương nghiên cứu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn và được tiếp nhận bồi dưỡng tại một cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ uy tín ở trong nước) được xem xét, hỗ trợ một khoản kinh phí để thực hiện [...]

Read more...

Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài

Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài Phí đào tạo, bồi dưỡng, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài hoặc [...]

Read more...

Giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước

Giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước Việc ban hành chính sách, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật này. Việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của [...]

Read more...

Quyền của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp Báo cáo, xin ý kiến doanh nghiệp đã cử người đại diện trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: a) Ngành, nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; b) [...]

Read more...

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: Công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật; Có năng lực, trình độ chuyên môn [...]

Read more...

Quyền, trách nhiệm của Chính phủ

Quyền, trách nhiệm của Chính phủ Quy định hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Quy định việc quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: phương thức xác [...]

Read more...

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp Căn cứ phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 10 của Luật này, Chính phủ quy định lộ trình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành. Doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải thực hiện cơ [...]

Read more...