Lợi ích phát sinh trong thời hạn thuê

Cho thuê lại Bên thuê chỉ được cho thuê lại hàng hoá khi có sự chấp thuận của bên cho thuê. Bên thuê phải chịu trách nhiệm về hàng hoá cho thuê lại trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên cho thuê. Trong trường hợp bên thuê cho thuê lại hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền hủy hợp đồng cho thuê. Người thuê lại phải [...]

Read more...

Chấp nhận hàng hoá cho thuê

Chấp nhận hàng hoá cho thuê Bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hoá cho thuê sau khi bên thuê có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá cho thuê và thực hiện một trong các hành vi sau đây: a) Không từ chối hàng hoá cho thuê; b) Xác nhận sự phù hợp của hàng hoá cho thuê với thoả thuận trong hợp đồng; c) Xác nhận việc sẽ nhận hàng hoá đó, dù không phù hợp với [...]

Read more...

Hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng

Hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây: Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại; Không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên thuê đã cho bên cho thuê biết hoặc bên cho thuê phải biết vào [...]

Read more...

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê

Sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê Bên thuê không được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê nếu không được bên cho thuê chấp thuận. Trường hợp bên thuê thực hiện việc sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê khôi phục lại [...]

Read more...

Cho thuê hàng hoá

Cho thuê hàng hoá Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê.   Điều 270. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cho thuê có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Giao hàng hoá cho thuê theo [...]

Read more...

Uỷ quyền giám định

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp kết quả giám định sai Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải trả tiền phạt cho khách hàng. Mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá mười lần thù lao dịch vụ giám định. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết [...]

Read more...

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các quyền sau đây: a) Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết để thực hiện dịch vụ giám định; b) Nhận thù lao dịch vụ giám định và các chi phí hợp lý khác. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các nghĩa vụ sau đây: a) Chấp hành các tiêu chuẩn [...]

Read more...

Chứng thư giám định

Chứng thư giám định Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu. Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ tên của giám định viên và phải được đóng dấu nghiệp vụ được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Chứng [...]

Read more...

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Chỉ các thương nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.   Điều 257. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải có đủ các điều kiện sau [...]

Read more...

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: a) Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian đã thỏa thuận; b) Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về hàng hóa; c) Yêu cầu bên thuê dịch [...]

Read more...