Đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần

Đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần 1. Người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Phương án phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Đánh giá thực [...]

Read more...

 Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước

 Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước 1. Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Không thu hút được các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đối với doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết [...]

Read more...

Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ

Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập. 2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý theo quy định của Luật này, trừ doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Trường hợp [...]

Read more...

 Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước 

 Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước  1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập đề án thành lập doanh nghiệp. Đề án phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp; b) Tên gọi, mô hình tổ chức và thời gian hoạt động; ngành, nghề kinh doanh chính; c) Tổng mức vốn đầu tư; vốn điều lệ; các nguồn vốn huy động; d) Đánh giá tác động kinh tế – xã hội [...]

Read more...

 Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 

 Phạm vi đầu tư vốn nhà nước  1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi sau đây: a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; d) Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các [...]

Read more...

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư 1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 2. Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển doanh nghiệp theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành. 3. Xây dựng, lưu giữ các thông tin cơ bản về doanh nghiệp; theo dõi, giám sát [...]

Read more...

Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 2. Đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động. 3. Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty [...]

Read more...

 Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1. Thực hiện định hướng, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược trong từng thời kỳ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 3. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh [...]

Read more...

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua [...]

Read more...

 Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng 

 Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng  1. Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy định tại Mục 4 Chương II Luật Kinh doanh bất động sản có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đó cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là [...]

Read more...